Fylkestingets 5. samling 2017

Radisson BLU Hotel, Bodø

Mandag 4. desember

Kl. 08.50 Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl. 09.00 Fylkestingets åpning
  Ordfører i Meløy Sigurd Stormo hilser fylkestinget
 

Kulturinnslag

  Ungdommens fylkesråd ved leder Petter Hov Jacobsen hilser fylkestinget
 

Prisutdelinger:

  Kulturlandskapsprisen Nordland 2017
  Nordland fylkes Kulturpris
Kl. 11.00 Gruppemøter
Kl. 13.00 Lunsjpause
  Prisvinnerlunsj
Kl. 14.00 Komitemøter
Kl. 16.00 Gruppemøter
Kl. 17.00 Komitemøter
Kl. 18.00 Gruppemøter
Kl. 20.00 Frist for innlevering av tema til muntlig spørretime
   
   
   

Tirsdag 5. desember

Kl. 09.00 Komitemøter
Kl. 10.30 Gruppemøter
Kl. 11.30 Komitemøter
Kl. 13.00 Lunsjpause
Kl. 14.00 Tematimer:
  Sikkerhet og beredskap
Kl. 16.30

Orienteringer:

 
 
 
 
 
 
  Muntlig spørretime, Interpellasjoner, Spørsmål
  Plenum avsluttes kl. 17:30
   
Kl. 19.00 Fylkesordførerens julemiddag
   
   

Onsdag 6. desember

Kl. 09.00 Fortsettelse muntlig spørretime, Interpellasjoner, Spørsmål
  Saksbehandling
Kl. 13.00 Lunsjpause
Kl. 14.00 Frist for innlevering av uttalelser
Kl. 14.00 Fortsettelse saksbehandling
Kl. 18.00 Gruppemøter og matpause
Kl. 19.00 Frist for signering av uttalelser
  Fortsettelse saksbehandling
   
Fylkestinget må beregne at forhandlingene vil fortsette utover kvelden
   
   

Torsdag 7. desember 

Kl. 08.30 Fortsettelse saksbehandling
Kl. 12.00 Utsjekking av rom
  Lunsjpause
Kl. 13.00 Fortsettelse saksbehandling
Kl. 15.00 Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov

 

Saker som behandles ved dette plenum

163/2017 Muntlige spørsmål
164/2017 Interpellasjoner
165/2017 Skriftlige spørsmål
166/2017 Uttalelser
167/2017 Bompengereformen med omlegging av takst - og rabattsystem - fv. 78 Halsøya - Leirosen med arm Ømmervatn
168/2017 Innspill på kandidater til styrene i de regionale helseforetakene 2018 - 2020
169/2017 Forlengelse av handlingsplanen for universell utforming
170/2017 By- og regionsenterpolitikk - rapportering handlingsprogram 2017 og prolongering handlingsprogram ut 2018
171/2017 Organisasjonspolitikk for Nordland fylkeskommune 2018 - 2022
172/2017 Eiermelding - For eierskap i ulike virksomheter pr. 31. desember 2016
173/2017 Folkehelsearbeid - videreført samarbeid med kommunene
174/2017 Oppfølging av vedtak om pilotprosjekt på besøksforvaltning
175/2017 Omklassifisering av overfløding vegnett på E6 Helgeland nord, parsell Fallheia - Sandheia i Rana kommune
176/2017 Forslag om fredning av Haagensenverkstedet, Rognan, Saltdal kommune
177/2017 Høring - Planendringssøknad Forsanvatnet kraftverk - Steigen kommune
178/2017 Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende oversendte forslag og uttalelser fra fylkestinget
179/2017 Økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018
180/2017 Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA)
181/2017 FoU-strategi - Regionalt forskningsfond Nord-Norge 2017-2021
182/2017 Høring - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021
183/2017 Friskoleetableringer - status og utfordringer
184/2017 Prolongering av Utviklingsprogram Nordland 2017 til 2018 og indikatorrapportering fylkesplanen
185/2017 Høring - endring av forskrift av 22. desember 2004 om akvakultur for andre arter enn laks, ørret og regnbueørret - akvakultur med vannlevende planter
186/2017 Høring - statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene
187/2017 Høring - forslag om ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
188/2017 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften
189/2017 Forslag på nytt varamedlem til regional rovviltnemnda i forvaltningsregion 7 for perioden 2017 - 2019
190/2017 Melding om vedtak etter kommuneloven § 13
191/2017 Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget
192/2017 Krav om lovlighetskontroll i FT-sak 143/2017 - Fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland
193/2017 Kontrollutvalget - Virksomhetsplan 2018
194/2017 Regional folkehelseplan Nordland (2018-2025)
195/2017 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland
196/2017 Valg av folkevalgte kandidater til styret i Helse Nord RHFs underliggende helseforetak 2018 - 2020
197/2017 Salg av aksjer i Interoperabilitetstjenester AS til Entur AS
198/2017 Klager over Fylkestingets vedtak i sak 17/143 om fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud i Nordland
199/2017 Samarbeidande Kraftfylke 2018 - Valg av delegat til årsmøtekonferanse
200/2017 Høring - Deltakerforskriften 2018
201/2017 Høring - NTP 2018-29 Forslag til handlingsprogrammer for Statens vegvesen og Kystverket
202/2017

Oppsigelse av avtale om deling av gevinst på salg av konsesjonskraft med kommunene Sørfold, Beiarn, Bindal, Hamarøy, Meløy, Rødøy og Brønnøy

203/2017 Orientering om Landmaktproposisjonen fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll
204/2017 Orientering fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll om Sams vegadministrasjon
205/2017 Orientering fra fungerende fylkesråd for utdanning Knut Petter Torgersen om Nordland kunst - og filmfagskole