Reglement Nordland eldreråd

Fylkestinget i Nordland har vedtatt reglement for Nordland eldreråd. Reglementet ble sist revidert og omarbeidet i 2019, jf. FT-sak 140/2019.

Reglement for Nordland eldreråd

 

1. Navn
Nordland eldreråd.

2. Hjemmel
Nordland eldreråd opprettes i henhold av loven om kommuner og fylkeskommuner av 22.6.2018 § 5-12 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

3. Formål
Eldrerådet skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldre i Nordland i alle saker som gjelder dem.

4. Sammensetning
Nordland eldreråd skal bestå av ni medlemmer hvor flertallet av medlemmene skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet.

  • Tre medlemmer fra fylkestinget
  • Fem medlemmer fra organisasjoner som representerer eldre
  • Et medlem foreslått av sametingets eldreråd

Varamedlemmer fra organisasjoner skal være i nummerert rekkefølge.
Medlemmet foreslått av Sametinget og fylkestinget skal ha personlige varamedlemmer.

Første varamedlem for organisasjoner som representerer eldre møter fast.

Fylkeseldrerådet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder.

5. Valg
Fylkestinget velger medlemmer til eldrerådet og dette gjelder for valgperioden.

Organisasjoner som representerer eldre har rett til å foreslå kandidater.

6. Møter
Møter skal holdes etter oppsatt plan samordnet med dato for samlinger i fylkestinget.

Møter kan holdes når leder eller minst to av rådets medlemmer krever det.

Møtene holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller i
medhold av Kommunelovens § 31.

Minst halvparten av representantene må være tilstede for at møtet i fylkeseldrerådet skal være vedtaksfør, dette i henhold til Kommunelovens § 11-9.

Forvaltningslovens regler om taushetsplikt, inhabilitet gjelder ved behandling av saker i fylkeseldrerådet.

7. Oppgaver
Nordland eldreråd er et rådgivende organ for Nordland fylkeskommune.

Eldrerådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre. Slike saker skal fylkestinget forelegge for rådene.

Eldrerådet skal ikke behandles saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.

Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Eldrerådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges frem for fylkestinget.

For hver ny valgperiode skal medlemmene ha tilbud om opplæring.

Fylkestinget kan gi eldrerådet myndighet til å fordele bevilgninger.

Fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig.

Fylkestinget med sine underliggende organer kan gi medlemmer av rådene talerett i sine møter.

 

8. Sekretariat
Eldrerådet skal ha fast sekretariat.

Eldrerådet har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem.

 

9. Økonomi
Fylkestinget skal vedta budsjett og sørge for nødvendige bevilgninger til eldrerådets drift etter forslag utarbeidet av eldrerådet.

Eldrerådet disponerer eget budsjett.

I budsjettet skal det tas hensyn til utgifter til skyss, kostgodtgjørelse, overnatting, møtegodtgjørelse, kursvirksomhet, befaring, samt utgifter til konferanser arrangert av eldrerådet.

10. Godtgjørelse
Medlemmene av Nordland eldreråd får møte- og reisegodtgjørelse etter reglement for "Godtgjørelse ved fylkeskommunale ombuds- og tillitsverv". Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møter dekkes i henhold til fylkeskommunens reglement.

11. Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer for Nordland fylkeskommune, vedtatt 09.10.2006, gjelder også for Nordland eldreråd. Eldrerådet forplikter seg til   følge Likestillings- og diskrimineringsloven.