Tips for arbeidet i og med kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse

Om organisering av kommunale råd 

ENDRING AV REGELVERK 2019

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd for personer med funksjonsnedsettelser.

Disse råd har tidligere vært hjemlet i særloven "lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne".

I 2019 ble medvirkning flyttet fra egne lovverk til kommuneloven § 5-12. Lovendringen forutsatt en forskrift om kommunal og fylkeskommunal eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsråd.

Forskriften finner du her.  

BUFdirektoratet har laget en ny veileder til rådene som du kan finne her!

Hjulet er oppfunnet flere plasser. Men NB!! På grunn av endringer i lovverket driver alle å endre på reglementene sine.

Det foreløpige gjeldende reglementet til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland finner du her.

Det er laget forslag til nytt reglement som behandles på fylkesting i oktober. 

Forslag til nytt reglement for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland finner du her!

Reglementene til utvalgte kommuner finner du på lenkene under:

Har du spørsmål om ordningen kan du ringe Nick Williams, Rådgiver for Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Telefon 75 65 04 15

Mange av dere som ender opp på denne siden - målrettet eller ikke - vil være medlem i, eller nysgjerrig på hva disse rådene er, hva meningen er, og hvordan de jobber.

 

Rådet er et brukermedvirkningsorgan og skal målbære funksjonshemmedes behov og meninger.Det er veldig viktig at mandat for rådet godkjennes av kommunestyret sånn at dere har en bestilling, og sånn at kommunestyret vet hva dere skal holde på med. Det viktigste som dere bør avklare er:

 • hvem skal være med; hvem skal være leder. Det kan være viktig at dere har kommunestyremedlemmer med sånn at dere kan ha en stemme i kommunestyre, og for å synliggjøre rådet. I Sortland er ordfører er leder. Det signalisere noe om kommunens prioritering av brukermedvirkning.
 • hvilke saker skal dere behandle? Dere skal ikke behandle personsaker! - ellers se rundskrivet nede. Det er veldig viktig at dere er tidlig inn i planprosesser - ikke som høringsinstans men i utorming av planen.
 • hvem dere kan kalle inn - Etats eller virksomhetsleder? politikere? rådmann?
 • at dere får tilgang til sakspapirer dere mener er viktig
 • hvordan dere skal bli hørt i kommunen og administrasjonen. I Rana kommunen har rådet talerett i kommunestyret.
 • sekretær funkjson!
 • formål med rådet mål er jo klart viktig - Se Ski sin beskrivelse nede.
 • Her er lenke til artikler om forskjellige aktiviteter rådene kan jobbe med:

   

  Universell utforming (uu)

  Uu er en strategi for å oppnå målet om likestilling og deltakelse av flest mulig i samfunnet. Det er en selvfølgelig tema for et råd for likestilling av funksjonshemmede. KS har masse stoff om uu og deres nettsider er en god plass å starte, men det finnes et utall av artikler på nettet. Nordland fylkeskommune har en egen handlingsplan for uu som kan leses her.

  Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

  BPA er en kommunal omsorgstjeneste som er et viktig ledd i likestilling av personer med funksjonsnedsettelser.

  Rådet for likestilling har samarbeidet med ULOBA om kurs om brukerstyrt personlig assistent. ULOBA er en uavhengig ideell organisasjon som er en av flere organisasjoner og bedrifter som tilbyr tjenester og veiledning i forhold til BPA. Du kan lese mer om deres arbeid her.

  Ledsagerbevis

  Ledsagerbevis kan være en viktig sak å jobbe med. Du kan lese mer om ledsagerbevis her.

  Kommunale omsorgstjenester

  Utover BPA vil kommunale omsorgstjenester være viktig for rådet for likestilling av funksjonshemmede.

  Du kan lese om regjeringen sitt arbeid her.

  Helsetilsynet har nettsider om rettigheter. Disse kan du lese her.

  KS har mye god stoff her.

  Lov om kommunale helse og omsorgstjenester finner du her.

LYKKE TIL!