Parlamentarisme

Nordland fylkeskommune er en parlamentarisk styrt organisasjon. Det betyr at fylkeskommunen har tre politiske beslutningsnivå: Fylkestinget, fylkesrådet og den enkelte fylkesråd. Fylkestinget bestemmer omfang av delegering av myndighet og ansvar til fylkesrådet.

Fylkestinget vedtok på sitt konstituerende møte i oktober 1999 å innføre parlamentarisk styringsform i Nordland fylkeskommune. Den nye styringsformen ble umiddelbart tatt i bruk.
  

Fylkestinget

har 45 representanter og møtes 5 ganger i året. Fylkestinget velger fylkesrådet ("fylkesregjeringen" ) som utgjør fylkeskommunens utøvende politiske ledelse. Fylkesrådet står ansvarlig overfor og er avhengig av fylkestingets tillit. Fylkesrådet kan bli kastet hvis et mistillitsforslag i fylkestinget får flertall eller rådet selv stiller kabinettspørsmål og får fylkestingets flertall mot seg.

 
Dagens fylkesråd utgår fra fylkestingets flertall og har støtte fra fire samarbeidende partier i fylkestinget - Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.
 

Fylkesrådet

har 6 medlemmer:
Fylkesrådets leder, fylkesrådets nestleder som har ansvar for økonomi, fylkesråd for næring, fylkesråd for utdanning, fylkesråd for samferdsel og fylkesråd for kultur og miljø.. Fylkesrådet er øverste ledelse for den samlede fylkeskommunale administrasjon innenfor de rammer fylkestinget fastsetter, med ansvar for saksforberedelse og iverksetting av vedtak. Hvem som for tiden innehar de forskjellige posisjonene kan du se under menypunktet til fylkesrådet.
Rådet har normalt beslutningsmøte hver uke.
 

Fylkesordføreren

i Nordland har fått en endret rolle som følge av den nye styringsformen. Fylkesordføreren har primært interne oppgaver og skal tilrettelegge fylkestingets møter, fordele saker til komitéene, være møteleder og ivareta de folkevalgtes arbeidsvilkår. Mellom fylkestingssamlingene er fylkesordførerens formelle funksjon avgrenset til formelt å være fylkeskommunens rettslige representant. Fylkesordføreren har ansvar for å ta initiativ og lede forhandlinger mellom partiene i fylkestinget når nytt fylkesråd skal dannes.
 
Alle fylkestingssakene som omhandler parlamentarismen i Nordland er samlet i en publikasjon: