Nærmiljøprosjektet

Helse skapes der folk lever og bor. Kvaliteter i befolkningens fysiske bo- og nærmiljø påvirker trivsel og trygghet, fysisk aktivitetsnivå og sosial deltakelse. Utvikling av helsefremmende bo- og nærmiljø er derfor en viktig del av et tverrsektorielt folkehelsearbeid.

Et av Nordland fylkeskommunes mål i folkehelsearbeidet er at bo- og nærmiljøer er gode arenaer for en aktiv og sunn hverdag.

Nordland fylkeskommune deltar i utviklingsarbeidet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» som er initiert av Helsedirektoratet. 12 kommuner i Nordland deltar i arbeidet. Utviklingsarbeidet skal inkludere et utvalg kommuner i flere fylker, og det skal legge til rette for medvirkning av befolkningen i kartlegging og identifisering av kvalitativ kunnskap om nærmiljøkvaliteter som enten fremmer eller hemmer helse og trivsel. Arbeidet er et ledd i implementering av folkehelseloven om å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer som kunnskapsgrunnlag for kommunale planprosesser og tiltak.