Spillemidler til idrettsanlegg

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Ved tilskudd av spillemidlene prioriteres anlegg og områder med mange brukere, og som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den organiserte idretten.

NB! Kulturdepartementet oppdaterer i 2017 idrettsanleggsregisteret og innfører nytt fagsystem for spillemiddelordningen for anlegg. Pga dette arbeidet vil søknadsskjemaet for neste søknadsrunde først blir tilgjengelig 1. oktober 2017. Det innebærer at kommunene, som i følge bestemmelsene for ordningen selv setter frister for søkere i sine kommuner, tidligst kan sette frist til oktober eller senere. For senere søknadsrunder vil kommunene igjen kunne sette frist uten slik begrensning.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill. Detaljerte bestemmelser er gitt i publikasjonen Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søkere kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

 

Det er særlig viktig å merke seg:

  • Planene for idrettsanlegg må på forhånd være godkjent av kommunen, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende idrettsanlegg. Disse må sendes inn til departementet for forhåndsgodkjenning.
  • Kommunene fastsetter selv frist for søknad om spillemidler til anlegg i egen kommune. Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar hvert år.
  • Det er departementet som fastsetter rammen for de beløp fylkeskommunene får til fordeling. Departementet skal meddele fylkeskommunene om beløpets størrelse innen 1. mai.
  • Det er fylkeskommunen som fordeler de tildelte beløp og underretter søkere om resultatet innen 1. juli.

Hvis det skal søkes om spillemidler må anlegget, i tillegg til forhåndsgodkjenningen, inngå i en kommunal plan.