Forslag til innhold

Kulturdepartementets forslag til innhold i planen:

 • Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
 • Målsetting for anleggsutbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv.
 • Resultatvurdering av forrige plan, med statusoversikt.
 • Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet.
 • Det skal gjøres rede for sammenhengen med andre planer i kommunen.
 • Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg.
 • Oversikt over forventede kostnader knyttet til drift og vedlikehold av planlagte anlegg.
 • Uprioritert liste over langsiktige behov for anlegg.
 • Lokaliseringen av eksisterende og planlagte anlegg, områder for friluftsliv og arealbehov for planlagte anlegg og friluftslivsområder bør framgå av relevante kart.

Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i:

 • Vurdering av nye behov for anlegg og områder, prioritert etter mål og strategier, med grunnlag i behovsvurderinger på aktivitetssiden.
 • Rammebetingelser ut fra kommunens økonomiske evne.
 • Ivaretakelse av allmennhetens rettigheter og behov knyttet til utøvelse av friluftsliv.
 • Kommunens utbyggingsplaner og øvrige arealplaner.

Følgende opplysninger bør framgå for hvert anlegg: Prosjektets navn, tiltakshaver, lokalisering av anlegget eller området, beregnet totalkostnad, beregnede rammer for finansiering, stipulerte kostnader for drift og vedlikehold, beregnet anleggsstart.

Prioritering av anlegg

Fylkeskommunen får et samlet beløp til disposisjon til fordeling mellom ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det er viktig at kommunen selv tar stilling til samlet prioritering av anlegg i egen kommune. Ordinære anlegg og nærmiljøanlegg bør derfor prioriteres i samme liste (ett handlingsprogram som inkluderer både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg). Sammen med en prioritert økonomiplan gir dette et tydelig signal til fylkeskommunen om prioritering av anlegg og aktivitet.