Samarbeid


Klikk for stort bildeMål: Folkehelsearbeidet i Nordland skal forankres og utvikles gjennom bredt og forpliktende samarbeid mellom offentlige, frivillige og private aktører. 

Fylkeskommunen har gjennom folkehelseloven et ansvar for å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene og være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Folkehelsearbeid krever langsiktige, systematiske og målrettede strategier for å lykkes, med tiltak på alle samfunnsområder og i samarbeid med mange aktører. Nordland fylkesting har vedtatt en regional folkehelseplan for Nordland for perioden 2018-2025. 

 

Folkehelseteamet Nordland fylkeskommune

Mandat

  • Teamet skal arbeide for at alle avdelinger i fylkeskommunen ivaretar fylkeskommunens ansvar og oppgaver i ny folkehelselov fra 01.01.12.
  • Teamet har rådgivende funksjon overfor besluttende organer i folkehelserelaterte spørsmål.
  • Teamet kan selv initiere behandling av aktuelle saker.
  • Teamet skal arbeide for at folkehelseaspektet ivaretas i alt planarbeid og i saksbehandling.
  • Teamet skal påse at det utvikles gode rutiner for informasjonsutveksling mellom avdelinger vedr. 
  • Teamet skal medvirke til samarbeid mellom avdelingene om folkehelserelaterte tiltak. 
  • Teamet har møter to ganger pr. halvår. Møteplan settes opp for ett år om gangen. Ved behandling av mer omfattende saker kan det ved behov innkalles til ekstra møter.

horisontal linje