Evaluering

Evaluering er et vektlagt område i folkelhelseprogrammet og "Kilder til livskvalitet".

Tiltak som settes i verk i kommunene skal så langt det lar seg gjøre evalueres i samarbeid med et forsknings eller kompetansemiljø. I tilfeller hvor dette ikke lar seg gjøre kan kvalitativt gode egenevalueringer av tiltakene være et alternativ.

Dette innebærer at søknad om deltakelse i programmet må legge til rette for evaluering, og skissere en plan for hvordan kommunen tenker å gjennomføre denne.