Søknad om deltakelse

Psykiske plager og lidelser er noen av våre største folkehelseutfordringer, men det har i begrenset grad vært søkelys på hva som kan gjøres for å fremme psykisk helse i befolkningen. Riksrevisjonens undersøkelser i 2014 viste stor variasjon i hvor langt kommunene har kommet i å etablere et systematisk folkehelsearbeid. Videre viste undersøkelsen at halvparten av kommunene oppgir at psykisk sykdom og plager er de største folkehelseutfordringene, men at kommunene er usikre på hvordan de skal imøtegå denne utfordringen.

Som en konsekvens av dette og annet, ble det skissert et forslag i St.meld. 19 (2014-15) "Folkehelsemeldinga - Mestring og muligheter" om en tiårig satsing (2017-2027) på kommunalt folkehelsearbeid. Arbeidet skal bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

Det er etablert en tilskuddsordning til utvikling og utprøving av metoder og tiltak i kommunene. Fylkeskommunen søker midler gjennom tilskuddsordningen, og forvalter tildelte midler til gjennomføring av lokale tiltak i kommunene.

Tidsplan i Nordland

Frister og tildelinger forutsetter fortsatt bevilgninger over Statsbudsjettet.

Medio februar 2021:  Invitasjon til kommunene.
24. mars 2021:  Informasjonsmøte/webinar.
1. juli 2021:  Søknadsfrist for kommunene. 
September 2021:  Svar til kommunene fra fylkeskommunen.
Oktober 2021:  Inngåelse av programavtaler.