Kriterier

Deltakelse i folkehelseprogrammet i Nordland - "Kilder til livskvalitet" - skal bygge på forståelsen av at tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse og rusforebyggende innsats skal være en integrert del av folkehelsearbeidet i kommunene. Tiltakene skal ta utgangspunkt i den enkelte kommunes eget utfordringsbilde, planer og mål. Tiltakene skal ha et universelt tilsnitt som kan bidra til å redusere sosial ulikhet. 

 

Kommunene må oppfylle kravene som er beskrevet nedenfor. Det legges til grunn av 1-3 kommuner som oppfyller kravene vil bli prosjektkommuner etter søknad. Samarbeidet med folkehelsekoordinator i kommunene vil bli sentralt i arbeidet, og kunnskap deles i interkommunale nettverk.

Utvalget av kommuner skal skje etter vurdering av oppfyllelsene av kravene i utlysningen. Kommunene som vurderes å oppfylle kravene best blir prioritert, og det vil bli inngått egne samarbeidsavtaler med deltagende kommuner.

Søknad om deltagelse i folkehelseprogrammet skal sendes til Nordland fylkeskommune. Søknaden skal være en foreløpig skisse som beskriver følgende: 

 • Valg av faglig tilnærming og aktuelle tiltak
 • Vektlegge helsefremmende aspekter og bidra til å styrke de positive påvirkningsfaktorene
 • Omsøkte tiltak sett opp mot kommunens oversiktsarbeid
 • Planlagte medvirkningsprosesser, spesielt medvirkning for unge
 • Samhandling og tverrsektorielt samarbeid mellom aktører i kommunen og kunnskaps- og forskningsmiljøer
 • Forankring og organisering
 • Muligheten for overføring av kunnskap og erfaring til andre kommuner
 • Budsjett, inkludert egeninnsats
 • Risikofaktorer og barrierer, samt kvalitetssikring
 • Rapportering og evaluering

Retningslinjer for utvelgelse av kommuner

For å sikre måloppnåelse er det viktig med engasjement, deltakelse og tverrfaglig samhandling mellom alle aktører involvert i prosessen. Søknader om deltagelse vil blant annet bli vektet med utgangspunkt i tiltak basert på tverrsektorielt samarbeid og samhandling mellom aktører i kommunene og med forsknings- og kompetansemiljøer.

Med forankring i Folkehelsealliansen Nordland og med utgangspunkt i alliansens parter, er det i Nordland nedsatt et regionalt samarbeidsorgan for folkehelseprogrammet.
Samarbeidsorganets mandat:

 • Foretar endelig utvalg av kommuner og tildeling av midler.
 • Medlemmene forplikter seg til å delta på møter og andre aktiviteter etter innkalling.
 • Arbeidsgruppen forplikter seg til å gi innstilling til utvelgelse av kommuner basert på kriteriene angitt i utlysningen.
 • Forplikter seg til å holde seg orienter om prosjektarbeidet som utføres i kommuner som er tildelt midler, og skal også bidra til å sikre fremdriften i arbeidet.

Samarbeidsorganet legger følgende kriterier til grunn for utvelgelse:

 • Primær målgruppe for satsningen skal være barn og unge mellom 0-24 år.
 • Tiltakene skal ta utgangspunkt i den enkelte kommunes eget oversiktsdokument, målsettinger og planer.
 • Tiltakene skal bidra til å integrere psykisk helse og rusforebyggende innsats som en del av det lokale folkehelsearbeidet i kommunen.
 • Tiltakene skal bidra til å redusere sosial ulikhet innenfor psykisk helse og utenforskap.
 • Søknaden må inneholde en plan som sikrer medvirkning fra ungdom.
 • Søker forplikter seg til erfarings- og kunnskapsdeling.
 • Tiltak skal utvikles på bakgrunn av etablert kunnskap, innovasjon og forskning.
 • Helsefremmende elementer som bidrar til å styrke positive påvirkningsfaktorer skal vektlegges.
 • Tiltak skal bidra inn i det systematiske og langsiktige folkehelsearbeidet i kommunen.
 • Søknaden legger til rette for praksisnær forskning og evaluering innenfor folkehelsearbeid i samarbeid med forskningsmiljøer og/eller kompetansemiljøer.