Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold er et fagområde som har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på vegene.

Drift innebærer oppgaver og rutiner som er nødvendig for at vegene skal fungere godt i det daglige. Den største – og mest utfordrende – delen av dette er vinteren med brøyting og strøing. På sommeren er vegetasjonsrydding ett av tiltakene. 

Vedlikehold er det vi gjør for å ta vare på vegen, rekkverkene, asfalten, grøftene, bruene, tunnelene og så videre i et lengre perspektiv. 

Nordland fylkeskommune har ansvar for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Oppgavene blir utført av entreprenører etter anbud. 

Asfaltering 2020

Pressemelding 21.04.2020: Asfalterer for 80 millioner kroner i 2020

Vil du varsle oss om forhold på vegnettet?

Har du informasjon om skader og akutte forhold som kan være en fare for trafikken? Ring Vegtrafikksentralen (VTS) på telefon 175.

Hvis du ønsker å ta opp andre forhold ved fylkesvegnettet kan du ringe 75 65 00 00 eller sende e-post