KIK - Kulturminner i kommunene

Klikk for stort bildeHermannsdalen, Moskenes

 

Kommunene har en svært viktig rolle i kulturminneforvaltningen. For å styrke den kommunale kulturminnekompetansen opprettet Riksantikvaren et prosjekt kalt «Kulturminner i kommunen» - KIK. Dette prosjektet er fortsatt aktivt.

Hva er KIK?

Det er et nasjonalt mål å redusere det årlige tapet av verneverdige kulturminner. Når kulturminner går tapt er årsaken ofte knyttet til mangel på oversikt på hva kulturminner er og hvor de befinner seg. En økt bevissthet i forhold til kulturminner på forvaltningsnivå er derfor nødvendig for å nå dette målet. Kommunen har en svært viktig rolle i den lokale kulturminneforvaltningen, og for at målet med reduksjon i tap skal kunne nås er det derfor viktig at kommunene får en økt bevissthet og kunnskap omkring kulturminner i sine områder. Derfor har Riksantikvaren en målsetning om at alle landets kommuner skal ha vedtatte planer med fokus på kulturminner innen 2020. KIK-prosjektet er altså Riksantikvarens satsing ovenfor kommunene for å få til en mer kunnskapsbasert, målrettet og effektiv kulturminneforvaltning.

Gjennom KIK-prosjektet kan Riksantikvaren, etter søknad, støtte hver enkelt kommune som ønsker å sette i gang, eller nylig har satt i gang arbeid med kulturminneplaner eller rullering av eksisterende planer med inntil kr. 100 000,-. Kommunens søknad sendes til fylkeskommunen som deretter vil sende søknaden til Riksantikvaren. KIK-prosjektet varer i utgangspunktet til 2020, og 2019 var dermed det siste året hvor det var mulig å komme med innenfor prosjektets rammer. Hittil har 29 kommuner i Nordland fått midler fra Riksantikvaren, og ytterlige 3 kommuner venter på svar fra siste søknadsrunde.

Også Nordland fylkeskommune mener det er svært viktig at kommunene har fokus på sine kulturminner. Nordland fylkeskommune støtter derfor de kommunene i Nordland som ønsker å utarbeide kommunale kulturminneplaner eller planer med fokus på kulturminner med oppfølging og faglig veiledning.

Vi anbefaler å gå inn på nettsidene til Riksantikvaren for å se veiledere, eksempler på kulturminneplaner og generelt om bakgrunnen for KIK-prosjektet.

Nordland fylkeskommunes invitasjonsbrev for 2019 til kommunene finner du her. (PDF, 51 kB)

Riksantikvarens invitasjonsbrev for 2019 til fylkeskommunen og kommunene finner du her. (PDF, 4 mB)

Hvorfor kulturminneplaner?

Kommunale kulturminneplaner vil gi økt oppmerksomhet og mer kunnskap om kulturminner i kommunene. De er også nyttige verktøy til bruk i forvaltningen av kulturminnene. Kulturminneplaner vil også være betydningsfulle for eiere av verneverdige kulturminner, da Norsk Kulturminnefond i sin søknadsbehandling framover vil legge vekt på om kulturminnene det søkes tilskudd til er prioritert i kommunale kulturminneplaner. 

 

Hva er en kulturminneplan?

"En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida."  (Riksantikvaren)

En kulturminneplan er et nyttig verktøy i forvaltningen av kommunens kulturminner. Kulturminneplanens utforming avhenger av kommunens behov og må tilpasses tiltenkt bruk. Det er dermed variasjon i hvilken tilnærming og hvilket omfang hver enkelt kommune velger. Det viktigste er at den inneholder følgende:

  • Oversikt med beskrivelse og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen
  • Forslag til forvaltning og skjøtsel av de utvalgte kulturminnene 
  • Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging og virksomhet 
  • Handlingsdel med tiltak for gjennomføringen av planens målsetninger

Det finnes tre måter å lage en kulturminneplan:

  • Kulturminner som tema i kommuneplanen
  • Temaplan
  • Kommunedelplan for kulturminner

Les mer om dette her.

 

KIK i Nordland

I Nordland har 32 kommuner mottatt tilskudd gjennom KIK-prosjektet til arbeidet med kulturminneplaner. Av disse sitter 12 kommuner nå på ferdig vedtatte kulturminneplaner, og 20 er fortsatt under utvikling. Nordland fylkeskommune vurderer arbeidet som svært viktig og ønsker å bistå kommunene så godt som mulig med dette. Vi kommer gjerne med råd og veiledning i forbindelse med dette arbeidet, og deltar også på samlinger og seminarer ved behov. 

Ta gjerne kontakt med oss!

Gult hus med grå uthus på den ene siden og utsikt ned mot fjorden på den andre. Midt i bildet er noen piknikkbord og til høre går det en telefonlinje. - Klikk for stort bildeHusmannsplassen Kjelvik, Sørfold. Kine Haugmåne