Kulturminneforvaltning

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og skal forvalte kulturminner av nasjonal og regional verdi.

Kulturminner er et bredt begrep og kulturminneforvaltning innebærer mange ansvarsområder. Blant fylkeskommunens hovedoppgaver er:

  • å bidra til at kulturminner blir ivaretatt innen arealplanlegging og byggesaksbehandling
  • registreringsarbeid og tilstandsregistrering
  • formidling av Nordlands kulturminner
  • skjøtsel og vedlikehold
  • å veilede og gi faglige innspill til kommuner, eiere og andre forvaltere av kulturminner i Nordland
  • å forberede fredningssaker og dispensasjonssøknader
  • å følge opp nasjonale retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren

 

Sametinget er forvaltningsmyndighet for samiske kulturminner.