Landskap i Nordland

Klikk for stort bilde

Landskapet i Nordland er mangfoldig, med stor variasjon i natur- og kulturpreg over korte avstander. Det er et økende behov for detaljert informasjon om hvordan landskap varierer, til bruk i lokal og regional forvaltning og planlegging.

Landskapskartlegging av Nordland

For å gi et bedre kunnskapsgrunnlag om landskap i lokal og regional forvaltning og planlegging har Nordland fylkeskommune fått utarbeidet en kartlegging av landskapet i fylket. Det er også gjennomført en analyse av sjeldne og typiske landskap i fylket. Arbeidet er gjennomført av Aurland Naturverkstad, med samarbeidspartnere, og resultatet fra arbeidet ligger i nedlastbare rapporter.

Landskap
Tittel Publisert Type
Landskapstyper i Nordland - 2017

29.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Landskapstyper i Nordland - 2017 liten.pdf
Sjeldne og typiske landskap i Nordland - 2017

29.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sjeldne og typiske landskap i Nordland - 2017_liten.pdf
Vedlegg 1_Landskapskartlegging Nordland

16.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned vedlegg_1_landskapskartlegging_nordland.pdf
Vedlegg 2_Landskapskartlegging Nordland

16.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned vedlegg_2_landskapskartlegging_nordland.pdf
Vedlegg 3_Kart - Landskapstyper i Nordland

16.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned vedlegg_3_kart_-_landskapstyper_i_nordland_2014.pdf

Europeisk landskapskonvensjon

Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft i 2004. Konvensjonen tar sikte på å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap. Norge er dermed forpliktet til å vurdere lovverket, forbedre kunnskapsnivået, utdanne fagfolk og bevisstgjøre publikum om landskap.

Landskapskonvensjonen skiller mellom kartlegging og analyse av landskap. Landskapstypekartlegging innebærer en avgrensning, typifisering og beskrivelse av landskapsområder. Landskapskartlegging er dermed noe annet enn landskapsanalyse, der målet er å vurdere utvalgte egenskaper ved landskapet i forhold til et klart definert formål/bruksområde.

 

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. En del av formålet med naturmangfoldloven er å ta vare på landskapsmessig mangfold, definert som «mangfoldet av landskapstyper». Også plan- og bygningsloven, gir føringer for ivaretakelse av kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap.