Vannforvaltning

Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet og har ansvar for koordinering av arbeidet med en helhetlig og samordnet vannforvaltning i Nordland.

Kort om vannregion Nordland og Jan Mayen

Vannregion Nordland følger i hovedsak fylkesgrensene mot Nord-Trøndelag i sør og Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Vannregionen omfatter også Jan Mayen. Vannforekomstene har i stor grad en god miljøtilstand, men både industri, havner, gruver, landbruk, avløp og oppdrettsanlegget påvirker vannforekomster.


Vannportalen

I arbeidet med vannforvaltning etter vannforskriften vil Vannportalens regionale side være viktig for alle som er interessert i vannplanlegging i Nordland.

På Vannportalen/nordland vil man blant annet finne informasjon om

 

Aktuelle saker på vannportalen/nordland

  • Forvaltningsplanen er sektorovergripende, og skal legges til grunn for regional, statlig og kommunal planlegging og saksbehandling. Men; hva betyr dette egentlig for kommunene? Nordland fylkeskommune i samarbeid med koordinatorene for vannområdene har utarbeidet en veileder som skal hjelpe kommunene med dette. For mer informasjon se følgende side på vannportalen/Nordland.
  • Fylkeskommunen sendte den 21.06.2015 ut et brev til kommunene ment som veiledning på bruk av regional plan for vannforvaltning og vannforskriften i lokal planlegging og forvaltning. Målgruppen er ansatte som jobber med planlegging, vann og avløp, landbruk og miljøspørsmål i kommunene. For mer informasjon se følgende side på vannportalen/nordland.
  • "Regional plan for vannforvaltning – hva betyr dette for kommunene?" For mer informasjon se følgende side på vannportalen/nordland.
  • "Fylkestinget i Nordland vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 - 2021) med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram. Regional plan for vannforvaltning oversendes nå Klima- og miljødepartementet for endelig vedtak". For mer informasjon se følgende side på vannportalen/Nordland.

 

Aktuelle plandokumenter

Forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021)

Overvåkingsprogram for vannregion Nordland

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Nordland og Jan Mayen

Planprogram for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021

 

Klikk for stort bilde

-Det er viktig at vi bruker vannkraftressursene i fylket vårt på riktig måte. Vi må se hele bildet. sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV), og ber om innspill.