Næring

Næringsutvikling

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

Klikk for stort bilde

Nordkalottrådet vil slutte seg til den nordnorske mineralstrategien som ble vedtatt i fylkestingene  i Nordland og Troms/Finnmark i fjor.

  - Vi er svært stolte av at industriklyngen ACT - Arctic Cluster Team og sjømatklyngen Cod Cluster har tatt et kvantesprang i det nasjonale klyngeprogrammet! Dette viser at vi har kompetansebedrifter i vår region som går i front nasjonalt, og det i to av våre aller viktigste næringer!

Nå etterlyser Interreg dine innspill til hvilke temaer og arbeidsområder som kan bidra til å styrke regionen vår.

Mann forteller som uninversell utforming til en gruppe mennesker som hører på.

- Reisende med ulike former for funksjonsnedsettelser er en stor kundegruppe både i Norge og i verden for øvrig. De fleste vil i løpet av livet ha behov for tilpasninger. Eldre, barnefamilier, personer med funksjonsnedsettinger, har alle et felles behov for tilpasninger, som ikke alltid er ivaretatt av reiselivet og offentlig transport, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

Tema for neste års konferanse 11. og 12. januar er "Det grønne skiftet - muligheter for Nordland?" Gå til påmelding.

Fylkesrådet vedtok i dag en bevilgning på èn million kroner til ny tømmerkai i Sørfold.

7. oktober ble FORREGION-midlene utlyst. De søkbare midlene skal bidra til å øke graden av forskningsbasert nyskapning i regionene.
- Vi er glad for drahjelp her, men kriteriene for hvor store midler hver region får, er basert på folketallet. Det gjør at forsknings- og næringsliv i Nordland får lite, på tross av at både potensialet og behovet er meget stort i fylket, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland (KrF).

Fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland (KrF) varsler et sterkere fokus på landbruk i tida framover. Fylkeskommunen fikk nye oppgaver på området fra nyttår og vedtok i dag fordelingen av i overkant av 1,3 millioner kroner  til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket i Nordland.

 Med dagens bevilgning har fylkesrådet bidratt med til sammen ni millioner til det viktige kaiprosjektet i øykommunen Røst.

Fylkesrådet og Bodø kommune går inn med 3,3 millioner hver for å styrke forsknings- og kunnskapsmiljøet for algedyrking i Nordland, i regi av NIBIO. Forskningen kan legge grunnlaget for en viktig kystnæring.