Saksbehandling akvakultur

Klikk for stort bildeAkvakultur i Gildeskål Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og ansvaret for koordinering for søknader om akvakulturtillatelser.

Dette betyr at fylkeskommunen først kvalitetssikrer mottatte søknader og videresender for behandling til angjeldende kommuner for offentlig utlysning og behandling.

Samtidig sendes søknad til aktuelle sektormyndigheter (Kystverket, Fylkesmannen, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet). Resultatene fra kommunal behandling/offentlig utlysning sendes fylkeskommunen, som ettersender disse til samme sektormyndigheter.

Til slutt foretas en samlet vurdering og sluttbehandling etter mottatte uttalelser/ vedtak fra sektormyndighetene.

Fylkeskommunen behandler søknader om tillatelser til:  

  1. Antallsbegrensede tillatelser (laks og ørret og regnbueørret i sjø samt havbeite)

Klarering av nye lokaliteter, endring av MTB på eksisterende lokaliteter, justeringer/endringer av eksisterende lokaliteter. Gjelder i tilknytning til allerede gitt  tillatelser og tilsagn om tillatelser til FOU- og stamfiskvirksomhet. Fylkeskommunen vil også være tildelingsmyndighet for tillatelser om havbeite og matfisktillatelser for laks, ørret og regnbueørret i sjø ved eventuelle fremtidige nye tildelinger..

  1.  Ikke antallsbegrensede tillatelser

Gjelder annen akvakulturvirksomhet enn laks, ørret og regnbueørret i sjø samt havbeite, og krever tillatelse etter Lov om akvakultur (eks. oppdrett av marine arter og produksjon av settefisk av laks/ørret).  Fylkeskommunen utsteder tillatelser, og klarer nye – eller endringer av gitte - lokaliteter.

Fiskeridirektoratets hovedkontor er klageorgan i forhold til søknader om tillatelser for akvakultur, og kontroll- og inspeksjonsmyndigheten ligger fortsatt hos Fiskeridirektoratets regionkontorer.

Linker:

Søknadsskjema for unntaksvekst 2021-2022 er klart. Søknadsfristen er 1. mars 2021, og søknad skal sendes til Mattilsynet. Søknadsskjema og veileder for unntaksvekst 2021-2022 finnes her:

Fiskeridirektoratets nettsider

 

Oppdrettere som har kjøpt økt kapasitet på 1 prosent vekst, eller unntaksvekst, kan heve kjøpet. Frist for heving av kjøp er 19. juni.

Søknad om heving av kjøp må sendes i rekommandert brev til Fiskeridirektoratet, i tillegg til elektronisk skjema.

Mer informasjon om heving av kjøp finner du her.

Nå er registreringsskjema som budgiver for akvakulturtillatelser gjennom auksjon åpnet. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at auksjonen skal holdes i august.