Undervisningskvoter

Sjarkfisker Arvid Forså drar garn utenfor Elkem-kaia. Mosjøen. Bildet er utlånt av Helgeland museum - Klikk for stort bilde

Fylkeskommunene fatter vedtak om tildeling av undervisningskvoter. og bestemmer hvem som skal få undervisningskvote. Størrelsen på kvoten bestemmes av Fiskeridirektoratet.

Tildelingsmyndigheten er delegert fra Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i havressursloven.
 
Undervisningskvoter er innført som en ordning for å søke å rekruttere ungdom til yrker som er knyttet til høsting av havets ressurser, og for å bidra til at videregående skoler skal kunne gjennomføre en tilfredsstillende undervisning i praktiske fag på området.
 
Opplæring i fiske og fangst på videregående nivå er en yrkesrettet utdannelse som normalt går over fire år. De to første årene har elevene undervisning i fiske og fangst med VG1 Naturbruk  første året og VG2 Fiske og fangst andre året. De to siste årene er elevene lærlinger i henhold til opplæringslovens bestemmelser.
 
Som en hovedregel (noen få unntak finnes) er det VG1 og VG2 som omfattes av undervisningskvoteordningen.
 
Størrelsen på ordningens totale kvote fastsettes årlig av Fiskeri- og kystdepartementet.
 
For å sikre en balansert fordeling av den totale kvote avsatt til undervisningskvoteordningen, fastsettes fordelingsnøkkel og nærmere retningslinjer for tildeling av Fiskeridirektoratets hovedkontor. Dette skjer normalt innen 1. august hvert år for påfølgende skoleår
 
Kvotestørrelsen til den enkelte søker/skole vil være avhenig av det kvantum som settes av til ordningen hvert år, antall søkere, fartøy- eller maksimalkvoten i de ordinære fiskerier og hva som anses å være et rimelig bidrag for å legge til rette for praktisk fiskeriundervisning.
 
Fylkeskommmunene avgjør hvilke søknader som skal invilges, mens fiskeridirektoratets hovedkontor fastsetter en fordelingsnøkkel /kvoteenhet. Det er derfor nødvendig å kjenne antall og omfanget av søknader som vil bli innvilget av fylkeskommunene før kvoteenhetene kan fastsettes samlet.
 
Den standardiserte undervisningskvoten tar utgangspunkt i en klasse i videregående skole med inntil 15 elever:
VG1 Naturbruk og VG2 Fiske og fangst gir hver for seg 1 undervisningskvote (1 kvoteenhet). 
Undervisningskvoten = kvoteenheten x antall klasser
Klasser med mer enn 15 elever regnes som 2 klasser.
 
Innen 30. juni skal fylkeskommunen gi melding til Fiskeridirektoratet om hvilke søknader som skal innvilges.
 
Frist for å søke undervisningskvoter er 20. juni hvert år. Søknaden sendes Nordland fylkeskommune.
 
Snarest mulig etter at Fiskeridirektoratret har utarbeidet retningslinjer for tildeling av undervisningskvoter (innen 1. august), vil fylkeskommunen fatte vedtak som gir den enkelte skole tillatelse til å fiske sin undervisningskvote i det kommende skoleåret.