Regional plan for Landbruk i Nordland 2018-2030 - «Et bærekraftig og nyskapende landbruk»

Klikk for stort bildeLandbruket er ei viktig næring i Nordland. Den er viktig for matproduksjon, men også som basis for verdiskaping, bosetting og sysselsetting. Landbruket er også med å forme kulturlandskapet i hele fylket.

Regional plan for landbruk i Nordland 2018-2030 (PDF, 4 MB)ble vedtatt i fylkestinget i oktober 2018. Det ble også vedtatt et handlingsprogram for perioden 2019-2022 (PDF, 164 kB). Handlingsprogrammet vurderes rullert årlig. 
 
Planens overordna visjon er: «Et bærekraftig og nyskapende landbruk». Bærekraft vektlegges på en helt annen måte i dag enn tidligere. Med klimautfordringene, de teknologiske og demografiske endringene vi står overfor i dag, blir evnen til nyskaping langt viktigere. Målet er å øke matproduksjonen minst i samsvar med nasjonale mål, og å øke produktiviteten og verdiskapinga. Da er det er viktig at vi har et variert landbruk i hele Nordland.

Regional plan for landbruk i Nordland skal være et strategisk verktøy for videre utvikling av landbruket i fylket. En regional plan forplikter aktører på både kommunalt, regionalt og statlig nivå. Sammen med sine gode og viktigste samarbeidspartnere, Fylkesmannen i Nordland, næringa, kommunene og FoU-miljø, vil fylkeskommunen arbeide for å gjennomføre planen og bidra til et bærekraftig og nyskapende landbruk! 

 

Fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland (KrF) varsler et sterkere fokus på landbruk i tida framover. Fylkeskommunen fikk nye oppgaver på området fra nyttår og vedtok i dag fordelingen av i overkant av 1,3 millioner kroner  til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket i Nordland.

For Miljøpartiet de Grønne (MDG) er fylkestingets innspill til jordbruksforhandlingene 2020 en av de viktigste sakene under fylkestingssamlingen 24.-26. februar i Mo i Rana.

Er du voksen og ønsker å utdanne deg som agronom?

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nordland går sammen for å videreutvikle inkluderings-prosjektet Inn på tunet.