Planlegging i Nordland

Nordland fylkesting er regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal derfor utøve planfaglig veiledning ovenfor kommunen. I tillegg utarbeider fylkeskommune regionale planer som gir rammer for utviklingen av Nordland fylke.

Hvert fjerde år vedtar fylkestinget en regional planstrategi for Nordland som setter rammer for hvilke planer og strategier som skal utarbeides i planperioden. En viktig del av fylkeskommunens arbeid er å følge opp målsettingene i Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 med arealpolitiske retningslinjer og planbestemmelse for etablering av kjøpesentre. Fylkeskommunens planer og strategier finner du her. Fylkeskommunens oppgaver omfatter i tillegg koordineringen av et regionalt planforum hvor statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og samordnes.

Som et alternativ til den opprinnelige konferansen, arrangeres det en serie webinarer. 

Den nasjonale BYLIVkonferansen ble i år avholdt i Narvik med temaet "Samspillets kunst - inkluderende stedsutvikling" med til sammen 250 digitale og fysiske deltakere. 

Årets nasjonale BYLIVkonferanse har som tema samspill og stedsutvikling på tvers av fag og sektorer, både innad i kommunene og i regionen som helhet. Konferansen tilrettelegges for både fysisk og digitalt deltakelse. Nytt av året er muligheten for digital gruppebillett. Påmeldingsfrist 16. oktober. 

Nordland fylkeskommune tilbyr i samarbeid med NMBU web-basert kurs i Helsekonsekvensutredning (HKU) høsten 2020.

Målet med kurset er å styrke kommunene sitt arbeid med å gjennomføre en HKU med ressurser fra egen organisasjon.

   Nordland fylkeskommune har utarbeidet oversikt over alder på kommuneplaner i fylket. Oversikten viser når kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt. Det er også utarbeidet kart som viser den geografiske variasjonen i alderen på kommuneplaner. Kartene er ment å gi et raskt overblikk på status for kommuneplaner i Nordland.

  Vi i fylkeskommunen takker for samarbeidet i fjor og ønsker godt nytt år til alle i Forum for unge planleggere. I 2020 skal vi ha fire samlinger, to på våren og to på høsten. Det blir samlinger i Fauske, Mosjøen, Sortland og Bodø. Det legges opp til felles middag og sosialt samvær på ettermiddagen for hver samling. I tillegg fortsetter vi med Skype-møter første onsdag hver måned.

  Hver av de sju regionene i Nordland har siden 2013 hatt plannettverk som arena for planfaglige diskusjoner og kompetansebygging. De siste par årene har fokus dreid seg stadig mer om å løse de komplekse utfordringene som klimaendringene fører med seg.   


Plankonferanse går av stabelen 26.-27. november. Samfunnsplanlegging – et styringsverktøy for bærekraftig utvikling? FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I 2019 vedtok regjeringen gjennom sine nasjonale forventninger at bærekraftsmålene skal utgjøre et grunnlag for regional og kommunal planlegging i tidsrommet 2019-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusjonen fra innbyggerundersøkelsen som ble gjort i forkant av byromseminaret i Svolvær i år er klar: Svolvær er en by med mange positive kvaliteter som det bør bygges videre på. En slik kartlegging av innbyggernes forståelse av eget sted kan være aktuell også for flere kommuner i Nordland i forbindelse med oppstart av planprosesser og stedsutvikling. 

Det er klart for påmelding til årets byromseminar 2. og 3. mai i Svolvær med temaet Stedsidentitet i byutviklingen