Forum for unge planleggere

Forum for unge planleggere er en arena for planleggere i Nordland som er nye i arbeidslivet og har oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging. Forumet skal bidra til både sosialt og faglig nettverk, kompetansebygging, og erfarings- og kunnskapsutveksling. Målet er at det skal være attraktivt for nyutdannede planleggere å jobbe i offentlig sektor i Nordland.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for forumet. Møtene er temabaserte eller kan ta opp konkrete planfaglige problemstillinger og plansaker.

Møteplan

Det legges opp til 2-4 heldagssamlinger i året som avholdes i Bodø eller ute i kommunene. I tillegg gjennomføres det møter via Teams første onsdag hver måned. På disse møtene tas det opp tema og plansaker som spilles inn fortløpende.

Møteplan for 2021

Samlinger i 2021

Dato Sted Tema Dokumenter
mars Teams  

 

mai Teams

 

 
september

Teams

 

 

 

Teams-møter
Dato Tema Dokumenter     
10. februar kl. 09:30-11:00  Uteareal, fellesareal, lekeplasser, friområder, møteplasser

 

mars  

 

april  

 

mai  

 

juni    
september    
oktober  

 

november