Planlegging i sjø

Klikk for stort bilde

Plan- og bygningsloven omfatter ikke bare landområdene, men også vassdrag og sjøområder ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.

Nordland fylkeskommune har veiledningsansvar ovenfor kommunene i saker knyttet til plan- og bygningsloven inkludert planer som omfatter sjøarealene.

Fylkeskommunen skal ivareta regionale interesser gjennom planveiledning og ved uttalelser til plansaker.

Fylkesplan for Nordland (2013-2025) angir arealpolitiske retningslinjer  (PDF, 709 kB) av betydning for planlegging i sjø.

På denne siden finner du informasjon om aktuelle forhold knyttet til kystsoneplanlegging.

Aktuelt

Stor interesse for blå planlegging i Nordland

Ser til Nordland

Innsigelsessaker i sjø 

 

2016:

Godkjenner ikke kommunal bestemmelse om forbud mot høsting av tare I

Godkjenner ikke kommunal bestemmelse om forbud mot høsting av tare II 

Godkjenner ikke områder avsatt til akvakultur av hensyn til forsvaret og fiskeri

Godkjenner områder avsatt til akvakultur

 

2015:

Viderefører flerbruksområde for fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur

 

2010:

Ikke grunnlag for å åpne hele kommunens sjøarealer for akvakultur

 

Ressurser

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Se side 16)

Fiskeridirektoratets side om kystsoneplanlegging

EUs medlemsstater lar seg inspirere av Nordland når de skal planlegge sine kyst- og havområder.