Planveiledning

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune har et veiledningsansvar ovenfor kommunene i saker knyttet til plan- og bygningsloven.

Fylkeskommunen skal gjennom planveiledning bidra til at regionale interesser i Fylkesplan for Nordland 2013 - 2025 blir ivaretatt. Fylkesplanen omfatter arealpolitiske retningslinjer (kapittel 8) og en regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter (kapittel 7). I tillegg vil øvrige regionale planer og strategier sette rammene for regional politikk innen samferdsel, folkehelse, næring og regional utvikling, kulturminnevern og miljø.

Fylkeskommunen ivaretar sitt veiledningsoppdrag gjennom å være høringspart i forbindelse med oppstart og offentlig ettersyn av planer, og gjennom samordning og kompetansebygging på flere arenaer. 

Regional samordning og kompetansebygging 

Regional veiledning etter plan og bygningsloven

 

Dispensasjoner etter plan og bygningsloven 

Klikk for stort bildeDette informasjonsskrivet er utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune. Her påpekes det at det bør være en kommunal målsetting med så få dispensasjoner som mulig. I den grad kommunen ønsker å vurdere dispensasjon, er det av stor betydning at lovens krav til dokumentasjon og grunngiving følges opp. Det påpekes videre at statlig og regional arealpolitikk skal legges til grunn i vurderingen av dispensasjonssaker. 

 

 

Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet 

Klikk for stort bildeFormålet med veilederen er å gi en enkelt og forutsigbar metode for fastsetting av funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet i strandsonen mot sjø og viktige vassdrag. Veilederen er utviklet i samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og representanter for kommunene Hadsel, Vågan, Brønnøy og Steigen. Eksemplene er hentet fra arbeidet Steigen kommune gjorde i forbindelse med revideringen av kommuneplanens arealdel. 

 

 

Helhetlig vannforvaltning i kommunene 

Klikk for stort bildeVannmiljøet kan på mange måter inngå som tema i arealplanleggingen. Denne veilederen viser hvordan arealplanlegging kan brukes som styringsverktøy for å sikre god vannforvaltning i henhold til vannforskriften og Forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021)

 

 

 

Gode råd - kommunal planstrategi og rullerende kommuneplanlegging i Nordland 

Klikk for stort bildeKommuneplanleggingen er et viktig verktøy for det lokale folkestyre, og kommunen som organisasjon og samfunn. Planleggingen må være rullerende og tilpasset de enkelte kommunenes behov. I denne veilederen er ambisjonen å gi gode råd for hvordan det kan gjøres i praksis. Veilederen er utarbeidet på bakgrunn av tre tematiske samlinger for kommunen i Nordland vinteren 2011/2012. Samlingene ble gjennomført av Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune, med bistand fra Asplan Viak AS. Veilederen gir råd og anbefalinger med bakgrunn i faginnlegg og diskusjoner fra samlingene. Den bygger på erfaringer fra kommunene i Nordland med inspirasjon fra kommuner i andre deler av landet.

 

 

 

Klikk for stort bilde