Regional planlegging

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune er regional planmyndighet og har utarbeidet en rekke regionale planer som legger viktige føringer for utviklingen av Nordlandssamfunnet.

Nordland er det fylket i Norge som har lengst kystsone. Hele 27 % av landets strandsone ligger i Nordland. Dette utgjør 23 000 km. Kystsonen har til alle tider vært viktig for Nordlands innbyggere. De tidligste spor av mennesker i Nordland er ofte nært knyttet til den daværende strandlinjen. Det er tydelig at menneskene gjennom alle tider har levd av hva havet kunne gi dem.

Barn ikled refleksvest krysser gata sammen med en voksen.

Gjennom planveiledning og planbehandling skal fylkeskommunen se til at hensynet til barn og unge blir ivaretatt i henhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (DOC, 29 kB). Dette gjøres gjennom kurs og løpende veiledning.

Med folkehelse menes de levekår som bidrar til å fremme eller hemme god helse i befolkningen definert som: boligforhold, økonomisk trygghet, skole- og arbeidsmulighet, hjelp etter behov, sosial tilhørighet, ytre miljø og levevaner.