Regional plan for Vefsna

Klikk for stort bildeDa Stortinget i 2009 vernet Vefsnavassdraget ble det samtidig bestemt at Nordland fylkeskommune skulle lage en regional plan etter plan og bygningsloven for vassdraget.

Regional plan for Vefsna med handlingsprogram og tilhørende konsekvensutredning ble vedtatt i Fylkestingssak 071/14 - Godkjenning av Regional plan for Vefsna den 02.06.2014.

 

Regional plan for Vefsna med handlingsprogram og tilhørende konsekvensutredning ble vedtatt i Fylkestingssak 071/14 - Godkjenning av Regional plan for Vefsna den 02.06.2014.

 

Planen består av fire deler:

 

Som en regional plan gir Vefsnaplanen rammer for statlig, regional og lokal arealpolitikk med unntak for områder hvor det blir utarbeidet regionale planbestemmelser, jf. pbl § 8-5.

 

Kartportal for Regional plan for Vefsna

Gjennom plan- og bygningsloven har kommunene fått et betydelig ansvar for forvaltningen av vassdraget og dets tilgrensende områder. Derfor har det blitt utviklet en egen kartportal hvor kunnskapen, verneverdiene og innspillene som ligger til grunn for planarbeidet er tilgjengelig for alle. Verneverdier det er viktig å ivareta vises i egne kartlag og det mulig å se geografiske og tematiske sammenhenger ved å se på flere kartlag samtidig.

 

Kartportalen er ment som et verktøy for planlegging og saksbehandling i kommunene. På denne måten legger Regional plan for Vefsna opp til en kunnskapsbasert, differensiert og lokal forvaltning av vassdraget.

 

Kunnskapsgrunnlaget for planforslaget

Uttalelser til planprogrammet og innspill til planarbeidet

 

(Scroll for å zoome inn og ut kartbildet under)