Bredbånd

Som ledd i regionreformen har fylkeskommunene nå overtatt ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd fra og med 2020.

I den nye ordningen blir fylkeskommunene tildelt et rammetilskudd basert på Nkom sin dekningsundersøkelse for angjeldende år. For 2020 er Nordland fylkeskommune tildelt kr.38 827 029. Kommunene i Nordland skal søke via regionalforvaltning.no, bredbånd. Nordland fylkeskommune vil deretter prioritere søknadene og levere en oversikt til Nkom innen 7. september over hvilke prosjekter som får støtte. Nkom behandler ikke søknadene. Fylkeskommunen må redegjøre for at de formelle kravene til søknadene er oppfylt. Fylkeskommunen sender ut tildelingsbrev til de kommunene som har fått støtte til sine prosjekter. Sammen med tildelingsbrevet er det også et akseptskjema hvor kommunen skal  krysse av for en rekke kriterier og sende tilbake til fylkeskommunen i undertegnet stand, som bekreftelse på at man har lest og forstått kriteriene for støtten.

Fylkeskommunen skal kartlegge om det foreligger kommersielle planer om utbygging i områder som er aktuelle for utbygging de kommende tre år gjennom offentlig kunngjøring på Doffin med minst én måneds varsel. Dette innebærer at kommunene må sende kartomriss som  viser området hvor det søkes om støtte til fylkeskommunen på e-post innen 1. juni 2020.

Kommunen må dokumentere at området kvalifiserer for støtte ved hjelp av Nkom's dekningskart. Dekningskartene finnes ved å gå inn på Nkom,s hjemmesider.

Kartomriss sendes til: henran@nfk.no

Frist for registrering av søknad i regionalforvaltning.no er 1.august 2020.

 

Vedlegg:

Fylkeskommunal prosjektoversikt (XLSX, 14 kB)

 
 
 
 
 

 

Formål:

Bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet, hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste 3 årene.

 

Hvem kan søke:

Kommuner. Kommunene må søke gjennom fylkeskommunene. Flere kommuner kan gå sammen om en felles søknad.

Fylkeskommunen vurderer og rangerer søknadene og sender en innstilling til Nkom over de prosjektene som er godkjent for støtte. Nkom behandler ikke søknadene. 

 

Hva kan støttes:

Ordningen skal være teknologinøytral. Det betyr blant annet at både mobile, trådløse og faste bredbåndstilknytninger kan være aktuelle for støtte.

 

Vilkår for bruk av midlene


1. Prosjektene som kan få støtte under ordningen gjelder utbygging av bredbånd i områder som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere, det vil si hvite NGA områder. Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 30 Mbit/s nedlastningshastighet og 5 Mbit/s oppstrøms hastighet.
2. Fylkeskommunen skal kartlegge om det foreligger kommersielle planer om utbygging i områder som er aktuelle for utbygging de kommende tre år gjennom offentlig kunngjøring på Doffin med minst én måneds varsel.
3. Fylkeskommunen prioriterer prosjekter innenfor den økonomiske rammen og beslutter hvilke prosjekter som skal få statlig støtte i fylket.
4. Fylkeskommunen har ansvar for at konkurranseutlysning av de aktuelle prosjektene skjer samlet og at utbygger som skal gjennomføre prosjektet utpekes etter en tilstrekkelig konkurransebasert utvelgelsesmetode i henhold til statsstøttereglene.
5. Prosjektene som får støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan f.eks. ikke stilles krav om fiberbredbånd.
6. Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en fastpris som er uavhengig av bruken (dvs. en tilsvarende løsning for mobil som fastnett med ubegrenset data inkludert i månedsabonnementet til tilnærmet samme pris som fast bredbånd). For eventuelle tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet dokumenteres at løsningen, basert på lokale dekningsanalyser, vil gi stabilt høy kapasitet også ved høy belastning i nettet.
7. Prosjekter som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle husholdninger og virksomheter innenfor det geografiske området det søkes om støtte til, dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området.
8. Støttemidler skal ikke anvendes for å etablere tilbud til fritidsboliger. Dette er ikke til hinder for at infrastruktur som etableres for å tilknytte husholdninger eller bedrifter også kan benyttes for å koble til fritidsboliger. Særkostnadene for å etablere tilknytninger til fritidsboliger skal i så fall skilles ut fra regnskapet for det statsstøttete prosjektet.
9. Lokale bidrag skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene for prosjektene (samlet) som fylkeskommunen beslutter for støtte. Lokale bidrag består av støtte fra fylke, kommune, private aktører og egeninnsats4.
10. Støtten som gis under ordningen skal være i tråd med gruppeunntaket for bredbåndsstøtte (GBER)5, herunder blant annet:
a. Støtten som gis skal ha en insentiv-effekt, det vil si at støtten skal være nødvendig for å utløse den aktuelle investeringen.
b. Støtte skal kun gis til investering (og ikke til drift)
c. Støtten skal gis til investeringer i områder hvor det ikke finnes NGA-nett fra før og hvor det ikke er planlagt utbygging av slik infrastruktur de neste tre år fra det tidspunktet den planlagte støtten offentliggjøres.

d. Utbygger skal velges etter en konkurransebasert utvelgelsesprosess

e. Det skal ikke gis støtte til foretak (konkurransedeltakere) i vanskeligheter6
f. Det skal legges til rette for tredjepartstilgang.
11. Anbudsinvitasjoner og avtaler med valgt utbygger skal utformes i tråd med statsstøttereglene. Avtaler skal inneholde bestemmelser om at eventuell ulovlig statsstøtte må tilbakebetales samt bestemmelser om at utbygger plikter å gi prosjekteier den informasjon som er nødvendig for å sikre at utbygger oppfyller kravene i statsstøttereglene og andre krav knyttet til ordningen.

Støttenivå:

 

Vurderes individuelt for hvert prosjekt.

 

Krav til søknad:          

Søknaden skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, (konkret hvilket/hvilke). FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Søknaden registreres elektronisk via https://regionalforvaltning.no.

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet. Det må foreligge dekningsanalyse for utbyggingsområdene og man må beskrive effekten av utbyggingen i forhold til alle punktene under "Vilkår".

For generelle tips til søknadsskriving, se Veileder for søkere til tilskuddsmidler ved næring og regional utvikling. (DOCX, 45 kB)

 

Søknadsfrist: 

1. august 2020