Mobilisering for Forskningsbasert Innovasjon i Industrien på Helgeland (MoFI 2020)

Forregionprosjektet MoFI 2020 er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Norges Forskningsråd. Formålet er å stimulere små og mellomstore bedrifter til å benytte seg av forskning i sine innovasjons- og utviklingsprosesser. Dette er et lavterskeltilbud til små bedrifter. Prosjektmidler tildeles til bedrifter som har liten eller ingen erfaring med forskning fra før. 

Programmet har følgende virkemidler:

Kompetansemegling -  en kvalifisert rådgiver (megler) hjelper bedrifter og bedriftsnettverk til å finne rett forskningskompetanse, eller relevant virkemiddel for spesifikke prosjekter. Kompetansemeglere i Mofi finner du her.

Forprosjektmidler til bedrift

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Støttesats 100 000 – 320 000. Krav om egeninnsats 20%
Du finner søknadsmal og  mer informasjon om forprosjekter ved å følge denne lenken

Personmobilitet

gjør det mulig for studenter, forskere og næringslivsfolk å krysse institusjonelle grenser og skaffe seg erfaring fra – og selv bidra i – nye miljøer.

Støttesats inntil 300 000. Kan støttes med inntil 100% ut 2020

Ta kontakt med prosjektleder Krister Salamonsen.  

Nettverksmøter for bedrifter

samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling, utviklingsbehov eller forskningstema, med mål at deltagerne kommer fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller satsing. Kompetansemeglerne kan hjelpe til med å arrangere samling.

Støttesats inntil kr 70 000 pr. arrangement. 

Ta kontakt med prosjektleder Krister Salamonsen.  

Mobilisering for Forskningsbasert Innovasjon i Industrien på Helgeland (MoFI 2020)

Rammer for støtte

I forbindelse med koronakrisen har Norges Forskningsråd endret vilkårene for støtte. Disse vilkårene gjelder ut 2020 for to typer tilskudd:

  1. Forprosjektmidler: 80% støtte til nye forskningsprosjekter, inntil kr. 320 000. Minimum 50 % av støtten skal gå til innkjøp av FOU-tjenester
  2. Mobilitet, «Forsker til låns»: 100 % støtte til nye mobilitetsprosjekter, inntil kr. 300 000. Hele støtten skal gå til personalkostnader og reisegodtgjøring til forskeren

Støtten blir tildelt som bagatellmessig støtte, med hjemmel i Kommisjonsforordning nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 § 2. Et foretak kan totalt få tildelt maksimalt 200 000 euro (ca 1,95 millioner kroner) i bagatellmessig støtte i løpet av en tre-årsperiode. Hvis bedriften finner ut at de vil overstige dette beløpet anbefales det å utsette søknaden til neste år.

Det er ingen søknadsfrister og søknadene behandles fortløpende med kort saksbehandlingstid, maksimum tre uker.

Hvem kan søke

Bedrifter med liten forskningserfaring som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen.

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FoU-bedrifter i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor Forskningsrådet.

Krav til FoU partner

Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner. (link)

Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være samarbeidspartner.

Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-partner. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-partner har faglig kompetanse på området.

Forskningsorganisasjonen skal registreres som samarbeidspartner i søknadsskjemaet.

Hva kan det søkes støtte om

For å komme i betraktning må prosjektene belyse en reell utfordring eller mulighet i en industriell kontekst, samt involvere en godkjent og egnet forskningsaktør som kan bidra i å nå prosjektets mål. Søknader fra industrisektoren vil prioriteres.

Søknaden vil bli vurdert ut fra prosjektets forskningsinnhold, verdiskapingspotensial, plan for videreføring, og prosjektteamets antatte gjennomføringsevne.

 

Om virkemidlene

om mobilitet og forskningsmidler

Kompetansemegling

Kompetansemeglere diskuterer prosjektidéer og muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker. Kompetansemeglerne kan også arrangere møter der bedrifter og forskere diskuterer muligheter og idéer. Kompetansemegling mobiliserer til regionale, nasjonale og internasjonale ordninger, samt til forprosjekter.

Forprosjektmidler

Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjekt bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.

Nettverksmøter

Nettverksmøter for bedrifter samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Kompetansemeglere organiserer møtene, der deltagerne skal komme fram til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller innsats. Nettverksmøter egner seg blant annet til å samle aktører fra ulike næringer til felles diskusjoner av muligheter, for eksempel i form av forskning til nytte for flere bedrifter innen en næring.

Mobilitet

Forsker, næringsliv eller student til låns betyr at en forsker jobber en periode i en bedrift, eller en person fra næringslivet jobber en periode i et forsknings- og utdanningsmiljø. Det kan også være studenter som skriver bachelor-/masteroppgaver i bedrift eller hospiterer en periode i en bedrift. Mobilitetsordningene skal utvide nettverk, stimulere til samarbeid og gi utveksling av kunnskap mellom forskning og næringsliv.

Hvordan søke?

Alle som skal søke må ta kontakt med en kompetansemegler eller prosjektleder i MoFI 2020 først. Kompetansemegleren kan gi råd om utforming av prosjektet og hjelpe med å finne aktuelle forskningsmiljø for prosjektet. Finn din kompetansemegler her.

Søknaden sendes inn etter dialog med prosjektleder for MoFI 2020 hos Kunnskapsparken Helgeland. Les veiledningen i søknadsmalen nøye, og husk å ta med alle obligatoriske vedlegg. Søknaden skal vedlegges egenerklæring om bagatellmessig støtte, CV for prosjektleder og kopi av utfylt søknadsmal. Alle vedlegg må leveres i PDF-format. Søknader med manglende vedlegg avvises automatisk.

Maler for vedlegg til forprosjekt kan lastes ned her.  

Maler for vedlegg til mobilitetsprosjekt kan lastes ned her.

Ta kontakt med en kompetansemegler for å få tilsendt mal for mobilitets- eller forprosjekt.

Den utfylte teksten fra malene kopieres over i Forskningsrådets elektroniske søknadsskjema. Søknaden skal være på maksimum 5 sider. Lengre søknader enn dette er ikke mulig å laste opp i systemet.

Mer informasjon om FORREGION på Forskningsrådets sider