Nordområdene

Fylkeskommunens Nordområdestrategi (PDF, 272 kB) ble vedtatt av fylkestinget i 2010 (FT-sak 59/10). Strategien handler i stor grad om å ta nasjonale og internasjonale posisjoner basert på regionale fortrinn.  Dette innebærer bl.a. å bidra til økt kunnskaps- og ressurstilførsel til næringsliv, FoU-miljøer og regional forvaltning, slik at disse miljøene kan ivareta strategisk viktige roller og gi økt verdiskaping i fylket, sikre sysselsetting og bosetting.

Klikk for stort bilde
Nordområdestrategien i Nordland har en rekke tiltak innenfor perspektivene næring, miljø, kompetanse og transport/infrastruktur. 

Stortingsmelding nr. 7 (2011-2012) (PDF, 5 MB) om Nordområdene redegjør for den nasjonale nordområdepolitikken, noe som også påvirker fylkeskommunens arbeid med nordområdesatsingen.