Drosjeløyver

Nytt regelverk gjelder fra 1. november 2020.

Endringer i drosjereguleringen tredde i kraft 1. november 2020, og det er mye nytt du som har eller ønsker drosjeløyve må sette deg inn i.

Vilkår for å få drosjeløyve

Nordland fylkeskommune utsteder fortsatt drosjeløyve. Det gir deg som får løyvet rett til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personer.

Vilkår for drosjeløyve

Alle selskap/foretak som ønsker å drive drosjevirksomhet i Norge må søke om løyve (tillatelse til å transportere mennesker i personbil mot betaling). Søkeren må ha forretningsadresse i Norge og være registrert i enhetsregisteret.

Etter det nye regelverket må løyvehaver/løyvesøker oppfylle disse kravene: 

 • Ha god vandel som dokumenteres med politiattest
 • Attest fra Skatteetaten på skatt og moms som viser at søkeren ikke har vesentlige, forfalte restanser til det offentlige
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund som viser at søkeren ikke r under konkursbehandling

Attestene må ikke være eldre enn 3 måneder.

Er den som har eller søker om drosjeløyve et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid daglig leder og selskapet fylle kravet til vandel. Dersom søkeren er et nyopprettet selskap, må også den daglige lederen fylle kravet til økonomi. Har selskapet to eller flere daglige ledere må alle oppfylle kravene. Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

For drosjesjåfør gjelder disse kravene:

 • Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen. Forutsetningen er at du fornyer kjøreseddelen innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløp.

 • Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år etter utløpet av den gamle kjøreseddelen, må du legge dokumentasjon på bestått teoriprøve og oppkjøring for drosjesjåfører (kompetansebevis) ved søknaden om ny kjøreseddel.

 • Hvis du har gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen.

 • Faglig kompetanse. Ta kontakt med Statens vegvesen for mer informasjon om eksamen/kompetansebevis for drosje.
 • Må ha hatt førerkort klasse B i minst 2 år sammenhengende
 • Kravet om bestått drosjesjåføreksamen gjelder kun for nye søkere.

   

Krav til kjøretøy som skal benyttes om drosje:

 • Må være registrert i motorvognregisteret som drosjebil
 • Ha taksameter
 • Gjennomføre EU-kontroll årlig
 • Ha merket sidedørene på bilen med fylkesbokstav og løyvenummer (egne krav til merking)

Gebyr

Gebyret for løyvedokument er for tida kr 3.400,- for hvert dokument. Faktura må betales før løyvedokument blir utstedt.

Fortsatt krav om løyve

Krav om drosjeløyve gjelder for alle som vil drive persontransport mot vederlag utenfor rute med motorvogn registrert for inntil ni personer. Det gjelder også de som tilbyr drosjetjenester via digitale plattformer. Det er fortsatt fylkeskommunen som er løyvemyndighet.

Det er ingen behovsprøving av løyvene. Hver løyvehaver kan søke om så mange løyver de vil, men hvert løyve koster fortsatt 3.400,- kroner, og kan bare brukes i drosjebiler. Det står mer om krav til bilen lenger ned på sida.

Løyvet varer ikke lenger til fylte 75 år, men må fornyes hvert tiende år. De som har drosjeløyve når de nye reglene trer i kraft må altså fornye løyvet sitt innen 1. november 2030.

Krav om garanti forsvinner

Kravet til garanti ble borte fra 1. juli 2020 for ordinære drosjeløyver og selskapsvognløyver. Løyvemyndigheten stiller derfor ikke lenger krav til garanti.

Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder såkalt utvidede drosjeløyver, «Maxi-Taxi», og løyver for transport for funksjonshemmede registrert over 8 personer + fører. Disse løyvene skal det fortsatt stilles økonomisk garanti for, men kan ikke søkes på lengre.

Det er løyvehaverne eller garantistiller som sier opp garantien, ikke fylkeskommunen. Løyvehavere som vil være tilknyttet sentral eller kjøre på andre kontrakter, må sjekke om de man kjører for stiller krav om bankgaranti.

Driveplikten forsvinner

Det er ikke lenger noe krav til å holde løyvet i drift 24/7 eller innenfor et begrenset område. Løyvehaverne kan selv velge når de vil drive løyvet, eller hvor. Drosjesentraler og andre kontrakter kan stille egne krav om når løyvet skal være i drift.

Ikke lenger krav om å være tilknyttet drosjesentral

Løyvemyndigheten kan ikke lenger pålegge noen å være tilknyttet drosjesentral, eller kreve endringer i sentralens reglement eller kjørelister. Det betyr at drosjeeiere som vil være tilknyttet drosjesentral må ha en avtale med sentralen.

Løyvedistriktene gjelder ikke lenger

Etter endringen er Norge et løyvedistrikt, så løyvet er gyldig i hele landet. Men det finnes noen unntak:

Unntak 1: Fylkeskommunen kan innføre eneretter

Fylkeskommunen kan tildele eneretter i enkelte kommuner. Enerettene fungerer omtrent som de gamle løyvedistriktene, og beskytter de som har eneretter mot konkurranse. Når det er innført enerett  i en kommune kan ikke andre enn den som har eneretten utføre drosjetransport i form av praiing, oppstilling på holdeplass, eller bestilling av enkeltturer i den kommunen eneretten gjelder for.

Eneretter påvirker ikke kontraktmarkedet, som for eksempel skoleskyss eller pasienttransport.

Fylkeskommunen bestemmer hvilke kommuner som skal være enerettsområder gjennom forskrift. Enerettene lyses ut på anbud. Hvor det er innført eneretter og hvem som har enerettene blir annonsert på vår nettside.

Per nå har ikke Nordland fylkeskommune noen planer for enerett i noen av våre kommuner.

Unntak 2: Fylkeskommunen kan innføre miljøkrav

Løyvemyndigheten kan fastsette forskrift om øvre grense for miljøskadelig utslipp for drosjekjøring. Den øvre grensen kan variere fra kommune til kommune. Hva som er grensen for hver enkelt kommune, vil annonseres på nettsiden vår, og det vil være minst fire års frist for å oppfylle miljøkravene.

Kjøring i enerettskommuner og kommuner med miljøkrav

Løyvehaver kan utføre oppdrag fra et sted utenfor en kommune med enerett eller miljøkrav, til et sted innenfor kommunen Tomkjøring inn i kommunen for å utføre oppdrag ut av kommunen er bare tillatt for bestilte turer.

Maksimalprisforskriften

Maksimalprisforskriften er gjeldende i alle kommuner i Nordland.

Utstyr i drosjen


Bilen må være registrert som drosje


Det er fortsatt krav om at bilen er registrert i motorvognregisteret som drosje. Drosjer må til EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) hvert år.

Det er fortsatt krav om taksameter, og alle turer må logges

Kravet til taksameter er som før. Kontakt Justervesenet for mer informasjon om krav til taksameter. I tillegg innføres det krav om loggføring av den geografiske posisjonen til drosjen, som markerer start- og sluttpunkt for hver tur. Opplysningene skal lagres i 60 dager.

Fylkeskommunen har kun hjemmel for å gi dispensasjon fra kravet om taksameter til kjøretøy som utelukkende driver med kjøring i forbindelse med statsbesøk, bryllup mv..

Krav til merking av drosjen

Det innføres følgende krav til merking av drosjen:

Drosjer skal være merket på sidedøren med fylkesbokstav og løyvenummer. 
Om løyvenummeret begynner med en eller flere nuller er det ikke nødvendig å ta med disse.

Merkingen skal være minst 10 cm høy og i en farge som står i kontrast til fargen på bilen. Eksempel: Drosjeløyve  18 03 010024 i Nordland merkes «NO 10024».

Det er frivillig å ha taklampe, men de som vil ha taklampe må følge kravene i kjøretøyforskriften § 28-4 nr. 12. Det er krav om taklampe for å kunne kjøre i kollektivfelt på veien. Taklampe skal merkes «TAXI» i tillegg til fylkesbokstav og løyvenummer.

For kjøretøy som var i drift før 01.11.2020 er det ikke nødvendig å skifte ut løyvedokumentet eller taklampa, men sidedøren på bilen må merkes med løyvenummeret. Eksempel: Drosjeløyve  18 03 1024 i Nordland merkes «W 1024» på taklampe. Samme merking skal stå på sidedøren.

Andre typer løyver

Reserveløyver blir til hovedløyver

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger noen forskjell på hovedløyver og reserveløyver, siden det ikke er noen plikt til å holde løyvet i drift. Alle reserveløyver blir da drosjeløyver på lik linje med hovedløyver.

Overgangsordning for selskapsvognløyver og handikapløyver med liten bil

Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med inntil ni sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2022. Etter det må de ha drosjeløyve for å fortsette virksomheten.

Overgangsordning for maxitaxi og handikapløyver med stor bil

Drosjeløyver tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2025. Etter det må de ha turvognløyve for å fortsette virksomheten.

Bestyrerordning, oppsigelse og tilbakekalling

Bestyrerordningen opphører

Da det ikke lenger er krav om å holde drosjeløyvet i kontinuerlig drift, er det heller ikke behov for en bestyrerordning. Det vil ikke være mulig å bestyre løyver etter 1. november 2020, og løyvehaverne må i stedet ta stilling til om de vil si opp løyvet, skaffe sjåfør eller la løyvet være ute av drift i en periode.

Oppsigelse må fortsatt sendes til fylkeskommunen

Den som vil si opp drosjeløyvet sitt må fortsatt gi beskjed til løyvemyndigheten og levere tilbake løyvedokumentet. Det er ikke lenger nødvendig å melde fra til fylkeskommunen tre måneder i forveien, men det kan være at avtaler mellom løyvehaveren og sentralen stiller slike krav.

Fylkeskommunen kan fortsatt tilbakekalle løyver

Løyvemyndigheten kan fortsatt kalle tilbake løyvet når løyvehaveren ikke fyller krav og vilkår til å ha løyve, eller ikke retter seg etter forskrifter og vilkår for å drive løyvet.

Ved dødsfall eller konkurs kan løyvemyndigheten kalle tilbake løyvet uten varsel. Dersom etterlatte vil fortsette virksomheten kan løyvet kalles tilbake etter seks måneder, ikke tre år som tidligere.

Aksjeselskaper og fusjon/fisjon

Fra 1.november faller behovsprøving bort. Da vil det ikke lenger være nødvendig med begjæring av fusjon for å samle løyver under samme selskap. Løyver i ett selskap leveres inn og det søkes om så mange løyver man vil i sitt foretrukne selskap.

 

Søk løyve (krever innlogging via ID-porten)

Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) - Lovdata