Ruteløyve

Den som vil drive persontransport i rute med motorvogn må, i tillegg til turvognløyve, ha et eget ruteløyve.

Persontransport i rute med motorvogn eller fartøy

For persontransport i rute med motorvogn eller fartøy (bil-, og båtruter) kreves det løyve fra fylkeskommunen.

For rutetrafikk er løyvemyndighet den fylkeskommunen hvor  ruten skal kjøres. Planlegges ruten gjennom flere fylker; grensekryssende; er samferdselsdepartementet løyvemyndighet.

Ruteløyve kan også tildeles etter anbud. Da er det gjeldende fylkeskommune som lyste ut anbudet som er løyvemyndighet.

Persontransport i rute med motorvogn

Ruteløyver kan være behovsprøvd om distansen på ruten er under 80 km.

Vilkår for å få ruteløyve med motorvogn:

  • Søkere til ruteløyve med motorvogn må ha turvognløyve. Du søker om turvognløyve hos Statens vegvesen
  • Søkere til ruteløyve må oppfylle krav til god vandel, tilstrekkelig økonomisk evne og faglig kompetanse.
  • Det er selskapet som må oppfylle kravet til økonomisk evne. Daglig leder må oppfylle kravene til vandel og faglig kompetanse. Dersom transportleder er en annen person enn daglig leder er det transportleder som må oppfylle kravene.

Kravene er beskrevet i yrkestransportforskriften.

Slik søker du:

Søknaden må inneholde forslag til ruteplan og takster, og dokumentasjon på at vilkårene for å få løyve er oppfylt; jf yrkestransportloven § 4.

Søknad sendes til post@nfk.no eller til Nordland fylkeskommune, postboks 1485 fylkeshuset, 8048 BODØ. Merk forsendelsen "Søknad om ruteløyve". 

Persontransport i rute med fartøy:

Drift av rute med fartøy, er behovsprøvd. Og søkes hos den fylkeskommunen ruten skal driftes i.

Vilkår for å få ruteløyve med fartøy:

  • Søkere til ruteløyve med fartøy må oppfylle krav til god vandel, tilstrekkelig økonomisk evne.
  • Det er selskapet som må oppfylle kravet til økonomisk evne. Daglig leder må oppfylle kravene til vandel. Dersom transportleder er en annen person enn daglig leder er det transportleder som må oppfylle kravene.

Slik søker du:

Søknaden må inneholde forslag til ruteplan og takster, og dokumentasjon på at vilkårene for å få løyve er oppfylt; jf yrkestransportloven § 7.

Send søknad til post@nfk.no eller til Nordland fylkeskommune, postboks 1485 fylkeshuset, 8048 BODØ. Merk forsendelsen "Søknad om ruteløyve".