Fremdriftsplan for Nasjonal transportplan 2022–2033

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk. Viktige mål er effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. Gjeldende NTP (2018–2029) ble lagt frem i 2017. Arbeidet med neste NTP (2022–2033) er i gang, og ny NTP legges fram til behandling i Stortinget våren 2021.

Arbeidet med NTP 2022-2033

Samferdselsdepartementet har gitt flere deloppdrag til transportvirksomhetene - svarene, som var på høring fram til 1. juli 2020, finner du under. Disse vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP 2022-2033. Virksomhetene vil ikke som tidligere legge fram et felles grunnlagsdokument. Samferdselsdepartementet vil også invitere fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å komme med innspill til arbeidet. Deloppdrag og svar, samt invitasjoner og innspill, er tilgjengelig fra denne siden.

Nordland fylkeskommunes innspill til NTP 2022-2033

Her kan du lese alle innspill fra Nordland fylkeskommune til Nasjonal transportplan 2022-2033:

 

Kontaktperson 

Rådgiver Stian Jensen, telefon 75 65 08 84 og stiaje@nfk.no