Regional transportplan Nordland

Oppstartsmelding Regional transportplan Nordland 2022-2033

(Publisert 16.12.2020)

I fylkestinget i desember 2020 ble det besluttet at arbeidet med rullering av gjeldende Regional transportplan Nordland igangsettes.

Transportplanen skal være den øverste strategiske plan for hele samferdselsområdet i Nordland fylke, og gir retning for alle temaer innen mobilitet og transportinfrastruktur i planperioden 2022-2033.

Planprosessen skal sikre god forankring gjennom en bred samarbeids- og medvirkningsprosess, både internt i fylkeskommunen og eksternt i Nordlandssamfunnet som planen får konsekvenser for.

Les saksfremlegg om oppstart av arbeidet med RTP.

 

Innspill om hovedutfordringer på transportområdet

(Publisert 03.12.2020)

Nordland fylkeskommune vil utforme kommende Regional transportplan Nordland 2022-2033 (RTP) slik at man møter utfordringene og omstillingene vi står overfor på transportområdet i Nordland.

Fylkesråd for Transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen orienterte 3. desember kommuner, Interkommunalt politisk råd, NHO, LO, NLF, Samferdselsforum Nord og andre med interesse innen transportområdet om arbeidet med rullering av RTP.

For å få gode gode og effektive transportløsninger er det viktig at aktørene i en tidlig fase av arbeidet med RTP definerer hva de regionalt ser som de:

  • Viktigste transportbehovene i dag og i fremtiden
  • Største utfordringene i dag og i fremtiden
  • Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene i fremtiden

Med grunnlag i dette vil det om kort tid sendes ut invitasjon til å komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet.

Her finner du presentasjonen fra fylkesråden (PDF, 3 MB).

 

Rullering av Regional transportplan Nordland

(Publisert 02.12.2020)

Arbeidet med rullering av gjeldende Regional transportplan Nordland 2018-2029 er nå igangsatt. Arbeidet med transportplanen starter opp parallelt med rullering av fylkeskommunens regionale planstrategi, og som skal vedtas i fylkestinget i april 2021.

Det skal nå utarbeides en regional strategisk transportplan for perioden 2022-2033 og et åtteårlig handlingsprogram inndelt i to fireårsperioder, som legges frem for fylkestinget rundt årsskiftet 2021/2022.

Det vil fortløpende legges ut informasjon om arbeidet med transportplanen på vår hjemmeside.

Hovedformålet med RTP er å etablere en strategisk overbygning for å samordne Nordlands ansvarsområder i en felles plan, og å kunne se virkemidlene under de forskjellige transportformer i sammenheng. Videre å utvikle de viktigste prioriteringene og tiltakene som må gjøres i fylket for å løse dagens og fremtidens transportbehov og transportløsninger.

Planen skal omhandle hele transportsystemet i fylket og i tillegg temaer utenfor fylkeskommunens sine ansvarsområder.

Finansiering av tiltakene vurderes årlig i behandlingen av fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett.

Rullering av RTP vil følge prosess og krav til medvirkning etter bestemmelense i plan og bygningsloven. Forankring, deltakelse og medvirkning i planarbeidet er viktig for å gi den regionale planens legitimitet og gjennomføringskraft for de involverte.
Klikk for stort bilde 

Mer informasjon

Regional transportplan skal først og fremst være et redskap for å skape en mer effektiv og enhetlig transportpolitikk i Nordland.  Den skal sikre en planmessig utvikling av gode transportløsninger på tvers av kommuner, landsdeler og over landegrenser.

Planen skal revideres hvert fjerde år og skal koordineres med prosessen knyttet til Nasjonal Transportplan (NTP). Transportplan Nordland skal fungere som en effektiv premissgiver for fylkets innspill til NTP.

Her kan du lese orientering fra fylkesråd for transport og infrastruktur Bent-Joacim Bentzen om prosess. 

► Regional transportplan Nordland 2018-2029 (PDF, 4 MB)

    (vedtatt av fylkestinget oktober 2016)
 
 

Regional Transportplan Nordland - Handlingsplan 2018 - 2021  (PDF, 12 MB)

 

Kontaktperson 

Rådgiver Stian Jensen, telefon 75 65 08 84 og stiaje@nfk.no