Ombudets mandat og arbeidsoppgaver

Formål

Elev- og lærlingombudsordningen skal dekke alle som befinner seg i et opplæringsløp i regi av
Nordland fylkeskommune. For private videregående skoler kan ombudet engasjere seg på
saksområder der Nordland fylkeskommune har et ansvar. For tiden gjelder dette områdene eksamen og spesialundervisning.

 • Elev- og lærlingombudets viktigste oppgave er å styrke og videreutvikle elevers, lærlinger og lærekandidaters medvirkning og deltakelse i opplæringen.
 • Elev – og lærlingombudet skal være en brobygger mellom skolene/lærebedriftene, fylkeskommunen og elever, lærlinger og lærekandidater. I dette ligger å være et bindeledd mellom partene.
 • Elev- og lærlingombudet skal bidra til å skape kontakt, spre kunnskap og informasjon mellom de ulike partene. Formålet er å fremme samarbeid og dialog, samt å forebygge misforståelser og konflikter.
 • Elev- og lærlingombudet har ikke vedtakskompetanse.
 • Elev- og lærlingombudet skal utgjøre en viktig ressurs for alle aktører i skolesamfunnet og opplæringsinstitusjoner både som en kritisk samarbeidspartner og en pådriver på elever, lærlingers og lærekandidaters premisser.

Organisering

Elev- og lærlingombudet er fylkestingets ombud for videregående opplæring. Elev- og
lærlingombudet skal handle på et fritt og selvstendig grunnlag og skal derfor være uavhengig av administrativ og politisk ledelse i det faglige arbeidet. Ombudet rapporterer til fylkestinget.

 

Arbeidsoppgaver

 

Ombudsrollen

Elev- og lærlingombudet skal:

 • arbeide for at alle elever, lærlinger og lærekandidater skal få en rettferdig behandling etter lov, forskrift og fylkeskommunalt regelverk.
 • samarbeide med skolene, elevorganisasjonen, opplæringskontorene, bedriftene og partene i arbeidslivet, fylkeskommunen og andre instanser som ombudet måtte finne hensiktsmessig.
 • delta i råd, utvalg og forum hvor elever- og lærlinginteresser bør være representert.
 • være en pådriver for at skolene og opplæringsinstitusjonene følger de sentrale
 • styringsdokumenter hva angår elever, lærlinger og lærekandidaters rettigheter og plikter.
 • årlig legge frem en rapport til fylkestinget i Nordland om sin virksomhet.

 

Opplæring og informasjonsarbeid

 • Elev- og lærlingombudet skal drive opplæring og informasjonsarbeid for å øke elever, lærlinger og lærekandidaters bevissthet om rettigheter og plikter når det gjelder medvirkning i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringen. Dette skal være et supplement og ikke en erstatning i forhold til den oppfølgingen som skolene selv har ansvaret for gjennom lov, forskrift og fylkeskommunale pålegg og retningslinjer.
 • Elev- og lærlingombudet skal jobbe aktivt for å gjøre ombudsordningen kjent.

Veiledning og hjelp

 • Elev- og lærlingombudet skal være en talsmann for elever, lærlinger og lærekandidater i saker og spørsmål av spesifikk eller generell art.
 • Elev- og lærlingombudet skal gi råd og veiledning om hvordan elever og lærlinger selv kan påvirke, løse problemer og utfordringer de møter i læresituasjonen. Dersom saken ikke fører frem, kan ombudet etter anmodning fra enkeltelever, klasser, grupper, lærlinger og lærekandidater ta saken opp på vegne av disse overfor aktuell læreinstans.
 • Ombudet kan ta opp saker med aktuell instans på prinsipielt grunnlag for å hevde elevers, lærlingers og lærekandidaters interesse og rettigheter etter lov og forskrift, rundskriv, direktiver og andre relevante dokumenter.

Veiledning i enkeltsaker

 • Elev- og lærlingombudet skal gi veiledning om eksisterende klageordninger i enkeltsaker fra elever, lærlinger og lærekandidater. På anmodning fra elever, lærlinger og lærekandidater kan ombudet gå inn i enkeltsaker for å sikre at deres rettigheter ivaretas ved for eksempel å bistå med formulering og ekspedisjon av klager. Ved behov kan ombudet bistå elever, lærlinger og lærekandidater i møter.
 • Elev – og lærlingombudet har ikke vedtakskompetanse og kan derfor ikke fatte vedtak, eller omgjøre vedtak som blir gjort av øvrige forvaltningsorgan. Ombudets vurderinger er av rådgivende og ikke besluttende karakter.

Spesifisering av ombudsrollen

Forhold som kan tas opp av elev- og lærlingombudet

 • Dersom elever, lærlinger, lærekandidater, eller foresatte som på vegne av umyndige, eller ved samtykke fra nevnte grupper ønsker det, kan ombudet dersom det finner det hensiktsmessig, ta opp spørsmål av prinsipiell karakter og legge det frem for aktuell instans. Dette kan dreie seg om uheldige eller kritikkverdige forhold ved en opplæringsinstitusjon eller i den fylkeskommunale virksomheten generelt. Elev- og lærlingombudets vurderinger i slike tilfeller er også av rådgivende karakter. Elev- og lærlingombudet kan ta opp saker for å få klarhet i hvordan lov, forskrift og fylkeskommunale eller interne retningslinjer tolkes, håndheves og praktiseres i skole, opplæringsinstitusjoner og utdanningsavdelingen i fylket.

Taushetsplikt

 • Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt kommer til anvendelse for elev- og lærlingombudets virksomhet.