Etter- og videreutdanning

På denne siden finner du informasjon om mulige tiltak for kompetanseheving for tilsatte i videregående skoler, og instruktører i lærebedrifter.

Etterutdanning 

En del av arbeidet med kompetanseutvikling skjer gjennom skolebasert kompetanseutvikling. Dette innebærer at skolen vil få tilbud om kompetanseutvikling og bli tilført ekstra ressurser. Skolene står for øvrig fritt til å prioritere lokale tiltak i tillegg. En del av aktiviteten skal også skje i nettverk, blant annet i form av nettverk-/fag-/programfagsamlinger.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling - etterutdanning

DEKOM skole og DEKOM yrkesfag

Kunnskapsdepartementet har innført en ny ordning for desentralisert kompetanseutvikling i skolen. Ordningen ble innført i kommunene i 2017, mens fylkeskommunen kom med i 2019.

Ordningen er to delt:

1) Statlige midler til fellesfag/studspes. kanaliseres gjennom Fylkesmannen i Nordland: Fylkesmannen legger til rette for et samarbeidsforum der kommuner og fylkeskommuner i fellesskap og i samarbeid med UH-sektoren skal bli enige om hvordan midlene skal fordels og brukes. Lokale nettverk (kommuner) og de videregående skoler skal ut ifra kartlegging og analyse spille inn behov for etterutdanningstiltak. 

Målgruppe: lærere som underviser på studieforberedende, og lærere som underviser i fellesfag på yrkesfag.

2) Statlige midler til yrkesfag går direkte til fylkeskommunen. Fylkeskommunen tilrettelegger for et samarbeidsforum bestående av ulike aktører innen fag- og yrkesopplæringen, skal bli enige om bruken av midlene. Samarbeidsforum skal legge føringer og langsiktige planer for bruken av midlene, og lokale nettverk skal søke midler ut i fra lokale behov. Lokalt næringsliv, bedrifter/opplæringskontor skal delta i nettverkene sammen med aktuelle aktører fra yrkesfagutdanningen.

Målgruppe: lærere som underviser i programfag i yrkesfag, faglige ledere/instruktører og prøvenemndsmedlemmer.

Samarbeidsforumene for de to ulike ordningene vil informere skoler og nettverk om søknadsfrister, og hvilke tiltak det kan søkes på.

Midlene skal kun gå til etterutdanningstiltak.

 

Videreutdanninger

Studieåret 2020/2021 kan lærere som arbeider i grunnopplæringen søke på ulike videreutdanninger i strategien Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har en egen studiekatalog med nærmere 200 tilbud det kan søkes på. I tillegg kan søkes på andre tilbud ved andre universitet og høyskoler som ikke er nevnt i studiekatalogen. Tilbudene gir mulighet til å søke stipend eller vikarordning

Det er også mulig å søke lærerspesialistutdanning - et videreutdanningstilbud for lærere som ønsker en faglig karrierevei som lærer- Les mer om ordningen her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larerspesialister/larerspesialistutdanning/

Viktige datoer i 2020

 • 1. februar: Søknadsskjema og oversikt over tilbud i Udirs studiekatalog blir tilgjengelig
 • 1. mars: Søknadsfrist for lærer som ønsker videreutdanning/finansiering
 • 1.mars: Frist for skolene å sende inn prioritert søkerliste til Utdanningsavdelingen - sendes inn elektronisk
 • 15. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
 • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
 • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog
 • 1. september: Frist for skoleeierne til å bekrefte deltakelse i søknadssystemet

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/

I tillegg kan det søkes på:

Stipendordning PPU/YFL

Stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL). Skolens ledere skal være informert om søknaden. Søknadsperiode 1. mars 2020.Søknadsskjema om stipend finnes her: 

https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK289/

Fagarbeidere og andre med relevant kompetanse for skolen, kan få rekrutteringsstipend for å ta PPU eller YFL. Søknadsfrist 1.mars 2020. Søknadsskjema finner her:

https://www.nfk.no/sd/skjema/NFK288/

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/ppuyfl/

 

 

Nytt tilbud fra Nord universitet: Yrkesfaglærerutdanning - treårig bachelorutdanning innenfor programfagområdene: teknikk og industriell produksjon, bygg og anleggsteknikk, elektro og restaurant og matfag. Nærmere informasjon: https://www.nord.no/no/studier/bachelor-yrkesfaglarer

 

Rektorutdanning

Rektorutdanningen er et tilbud til skoleledere i grunnopplæring og videregående opplæring. Andre søkere enn rektorer må være skoleledere. Det innebærer å inneha formelle lederstillinger med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/

 

Videreutdanning for yrkesfaglærere

 

 NTNU tilbyr følgende videreutdanning (15 studiepoeng):

 •  Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring Modul I
 •  Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelevant opplæring Modul II
 •  Effektiv energibruk - nye miljøkrav
 •  Tverrfaglig tema for yrkesfagene
 •  Programmering av enkle styringssystemer for BA, EL og TIP

For nærmere informasjon: https://www.ntnu.no/videre/yrkesfag

Nord universitet tilbyr følgende videreutdanning høsten 2020

 •  Teknologisk verktøykasse for yrkesfaglærere (15 + 15 studiepoeng)
 •  Nettbaserte læringsformer - Dybdelæring i praksis (15 studiepoeng - helt nettbasert)

For nærmere informasjon: 

https://www.nord.no/no/Sok/Sider/results.aspx?k=yrkesfag

Det kan søkes stipend eller vikarmidler. Søknadsfrist 1.mars 2020

Slik søker du: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/videreutdanningyrkesfag/slik-soker-du-yrkesfaglarer/

 

Alle tilbud tilgjengelig fra 1.februar med søknadsfrist 1.mars 2020

Andre tilbud til yrkesfaglærere finnes ved andre UH

Instruktøropplæring

Fylkeskommunen tilbyr kurs for instruktører/faglig ledere og representant for de ansatte i lærebedrifter, lærere i de videregående skoler, opplæringskontor m.fl. Målet med kursene er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater. For nærmer informasjon:

http://www.fagsyskurs.no/nordland/