Fag- /svenne- og kompetanseprøve

Klikk for stort bildeMed et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må du bestå fag- eller svenneprøve. 

En kompetanseprøve er en avsluttende prøve for lærekandidater. 

Informasjon om fag-/svenne- og kompetanseprøve

Hva er forskjell på fagprøve, svenneprøve og kompetanseprøve?

Et fagbrev og et svennebrev er dokumentasjon på fullført og bestått fagopplæring.

Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, mens fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Betegnelsene er ofte knyttet til gamle tradisjoner. 

Et kompetanseprøve er dokumentasjon på at deler av fagopplæring er bestått. Som lærekandidat avlegger du kompetanseprøve ved slutten av opplæringstiden.

Hvem kan gå opp til prøve?

Lærlinger som har fullført læretid i bedrift og elever som har gjennomført fagopplæring i skole, kan ta fag- eller svenneprøve.

Lærlinger og kandidater til fagbrev på jobb skal opp til fag-/svenneprøve ved slutten av opplæringstiden og når nødvendig teori er bestått. 

Lærekandidater skal opp til en kompetanseprøve  ved slutten av opplæringstiden.

Voksne som har lang og relevant arbeidserfaring, kan avlegge fag- eller svenneprøve som praksiskandidat. For å kunne gå opp til prøve som praksiskandidat, må man vanligvis ha jobbet innenfor det aktuelle fagområdet i minst 5 år. Før praksiskandidater kan ta fag- eller svenneprøve, må de ha bestått en skriftlig eksamen i faget.

Forberedelse til prøven

Det er lurt å sette seg inn i hvordan prøven foregår i ditt fag. Hvis du er lærling bør lærebedriften arrangere en prøvefagprøve for deg. Prøvefagprøven har samme form og omfang som en vanlig fagprøve. Man kan bruke en tidligere gitt fag-/ svenneprøve, eller faglig leder kan lage en prøve. 

I noen fag må prøven planlegges tidlig fordi prøvearbeidet er en del av bedriftens ordinære produksjon. I disse fagene bør bedriften begynne å lete etter egnede oppdrag allerede 6 måneder før læretiden er over. I andre fag trengs det mindre tilrettelegging for å avlegge prøve. Bedriften får informasjon om hvilke tilrettelegginger som kreves i bedriften når prøvenemnda sender innkalling til prøve. 

Hvis du er praksiskandidat må du også forberede deg på hva som kreves til fagprøven. Da må du selv organisere de praktiske forholdene rundt prøven selv. Du vil få informasjon fra prøvenemnda når oppmeldingen er godkjent, og du får innkalling til prøven. 

Hvis du trenger et eksempel på en fag-/svenneprøve, kan du enten spørre noen du kjenner, eller du kan ta kontakt med saksbehandler for faget.

Gjennomføring av prøven

Prøvested

Lærlinger avlegger vanligvis fag- eller svenneprøven i lærebedriften, praksiskandidater på arbeidsplassen sin.

I noen fag kan prøven gjennomføres ved en prøvestasjon. En prøvestasjon er utstyrt med alt man trenger for å gjennomføre prøven.

 

Hva går prøven ut på?

Fag- eller svenneprøven vurderer din kompetanse i faget, ut fra læreplanen. Lengden på prøven varierer fra fag til fag, og er beskrevet i læreplan for faget. Finn læreplanen her.

Prøven består av 4 deler:

1. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger

2. Gjennomføring av et faglig arbeid

3. Vurdering av eget prøvearbeid

4. Dokumentasjon av eget prøvearbeid.

Du kan bruke de hjelpemidlene du har benyttet deg av i løpet av læretiden eller benytter i daglig arbeid.

 

Hvem vurderer prøven?

Prøvenemnd har ansvar for å lage fag- eller svenneprøven din, og for å vurdere den. Den består vanligvis av to personer som har kompetanse i faget.

Du kan få en av følgende karakterer:

- Bestått meget godt
- Bestått
- Ikke bestått

 

 

 

 

Hvilken dokumentasjon får du etter bestått prøve?

Når prøven er bestått, utstedes vitnemål eller kompetansebevis. Selve fag-/svennebrev deles ut ved en høytidelig markering en gang i året. Da inviteres du til høytidelig utdeling. Sted blir annonsert i invitasjonen.

 

Kan jeg ta fag-/svenne-/kompetanseprøve på nytt hvis jeg stryker?

Ja, det er mulig å ta prøven på nytt. Hvis du er lærling eller elev i alternativ Vg3 i skole vil lærebedriften eller skolen hjelpe deg med ny oppmelding. 

Hvis du er praksiskandidat kan du tidligst ta ny prøve 6 måneder etter du gjennomførte prøven som ikke ble bestått. Du må selv melde seg opp til ny prøve og betale prøveavgift for 2.gangs prøve.  

Klage på ikke bestått prøve

Du kan kun klage på resultatet dersom du får karakteren «ikke bestått».

Du kan enten klage på prøvenemndas bedømming eller på formelle feil under avvikling av prøven som har betydning for resultatet.

Klagefristen er 3 uker fra datoen du fikk skriftlig melding fra fylkeskommunen om resultatet.

Hvordan går jeg frem hvis jeg vil klage på resultatet?

Du må sende en skriftlig klage til fylkeskommunen. Bruk sikker digital innsending. Du må logge inn med MinID

Klage på formelle feil: Beskriv hva som har skjedd, og hvorfor du mener dette har hatt betydning for resultatet

Klage på vurdering: Begrunn hvorfor du mener prøvenemndas vurdering er uriktig, og legg ved eventuell dokumentasjon. 

 

Hva skjer med klagen din?

Klage på formelle feil: Fylkeskommunen vurderer klagen og fatter vedtak. Får du medhold, blir prøven din annullert, og du kan gå opp til ny prøve. 

Klage på vurdering: Fylkeskommunen sender klagen din til prøvenemnda som svarer på din klage. Klagen, og svaret fra prøvenemnda sendes nasjonal klagenemnd oppnevnt av Utdanningsdirektoratet for vurdering. Får du medhold blir karakteren din endret til "Bestått". Hvis du ikke får medhold blir karakteren opprettholdt, og du kan ta ny prøve etter godkjent oppmelding.