Lærling

Klikk for stort bildeLærling i arbeid, WiderøeDersom du ønsker en praktisk utdanning er fag- og yrkesopplæringen noe for deg.

Normalt betyr det 2 år i skole og 2 år opplæring i bedrift som ansatt med arbeidsavtale og lærekontrakt. Etter bestått opplæring får du fagbrev eller svennebrev.

 

Informasjon om lærlingeordningen

Hvordan få læreplass?

Du kan søke om læreplass i vigo innen 1.mars. Opplæringskontor og godkjente lærebedrifter får da tilgang på ditt navn som søker. Samtidig bør du selv ta kontakt med godkjente lærebedrifter for å søke læreplass. Du kan finne potensielle lærebedrifter på finnlarebedrift.no

Det er stor pågang på læreplasser, det er derfor viktig å være tidlig ute, og det kan være lurt å henvende seg til flere bedrifter.

Når du har fått lovnad om læreplass, bør du og lærebedriften skrive en forhåndsavtale om læreplass. Lærebedriften skal sende denne til fylkeskommunen. Da registreres du som formidlet og blir strøket av listen over søkere. 

Du har kanskje lest og hørt om læreplassgaranti i Nordland? Her kan du lese om læreplassgarantien, og hva som må til for å kreve denne.

Rettigheter og plikter når du er ansatt som lærling

Som lærling er du arbeidstaker. Du er da underlagt de lover og regler som gjelder for alle andre arbeidstakere, som arbeidsmiljøloven og ferieloven, men også opplæringsloven. Som ny ansatt må du sette seg inn i bedriftens reglement, f.eks. regler for taushetsplikt, oppmøte, pauser, telefonbruk, fravær og ferier.

Arbeidstid i læretiden er fastsatt ut fra normal arbeidstid i faget. Du har krav på å få den opplæringen som læreplanen fastsetter.

Lærekontrakten 

Lærekontrakten er en bindende avtale mellom deg og lærebedriften for den tiden du er lærling. Når den avtalte læretida er over, har lærebedriften ikke lenger plikt til å ha deg videre ansatt. Hovedregelen er at lærlinger ikke har prøvetid. Er du over 21 år og inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, er det 6 måneders prøvetid. 

Lærekontrakten behandles elektronisk. Du får en SMS med en link, logger deg inn med MinID, og signerer. Hvis du flytter, får ny e-postadresse eller nytt telefonnummer i løpet av læretiden, er det viktig at du gir fylkeskommunen beskjed om dette. 

Når lærekontrakten er signert av deg, lærebedrift/opplæringskontor, faglig leder og fylkeskommunen får du mulighet til å søke lån/stipend hos Statens lånekasse. I tillegg kan du få digitalt lærlingbevis som gir deg blant annet rabatt på buss. 

 

Arbeidsavtale

Som alle andre ansatte skal du ha arbeidsavtale med lærebedriften. Arbeidsavtalen regulerer lønn og arbeidsforhold. Lønn for lærlinger og lærekandidater varierer fra fag til fag. Ofte får du mindre lønn på begynnelsen av læretiden enn på slutten. Når du har inngått en lærekontrakt/opplæringskontrakt, skal dine lønnsbetingelser framkomme i arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen skal gjelde for den samme tidsperioden som lærekontrakten. Dere må tegne ny arbeidsavtale hvis du skal fortsette som arbeidstaker i bedriften etter at du er ferdig som lærling. Her er link til arbeidstilsynets standard arbeidsavtale

Forsikring

Bedriften er pliktig til å ha yrkesskadeforsikring for deg. 

 

 

Hva kan du forvente av bedriften og bedriften forvente av deg?

Plan for opplæringen

Lærebedriften skal lage en plan for opplæringen som viser hvilke arbeidsoppgaver du skal ha gjennom læretiden slik at du lærer det som står beskrevet i læreplanen for faget. Her er link til læreplanen, skriv inn fagets navn i søkefeltet. 

Halvårsvurdering

Lærebedriften skal vurdere din faglige utvikling og gi deg tilbakemelding på hvordan du kan nå læreplanmålene i faget på best mulig måte. Dette skal gjøres i en samtale mellom deg og instruktør hvert halvår, samtalen skal dokumenteres. Bedriften kan justere plan for opplæringen hvis det er ønskelig. 

Dokumentasjon av opplæringen

Opplæringen skal dokumenteres. Dette gjøres gjennom plan for opplæringen, halvårsvurdering og ditt arbeid. Dette kan være gjennom logg, arbeidsoppgave med vurdering, skriftlige innleveringer, foto og dokumentasjon som hører til faget ditt. 

Det er viktig at du aktivt bidrar i læretiden, tar initiativ, spør når du lurer på noe og gir beskjed til instruktør eller faglig leder hvis du mener du må lære mer av noe. 

 

 

Hvilke krav stilles til bestått teori?

Hvis du har strøket eller mangler fag fra skolen, vil det stå en merknad på lærekontrakten din om dette. Som hovedregel må alle fag være bestått før du får avlegge fag- eller svenneprøve. Her finner informasjon om eksamen.

Hvis du har karakteren 1 i inntil to fellesfag kan du likevel gå opp til fag- eller svenneprøve. Du har to års frist på å bestå disse. For at du skal få tildelt fag- svennebrev er det viktig at du tar kontakt med fylkeskommunen, som utsteder dokumentasjon.  

Er fagene ikke fullført innen to år, annulleres fag- eller svenneprøven, men du kan gå opp til ny fag- eller svenneprøve som praksiskandidat etter gjeldende regler. Her kan du lese mer om praksiskandidatordningen

 

Kan lærlingen unntas fra krav om bestått?

Dersom du ikke klarer å bestå eksamen i ett eller to fellesfag, kan du søke om unntak. For å få godkjent søknaden må det legges ved dokumentasjon fra PPT. Vis til loven

Avbrudd eller heving av lærekontrakt

Avbrudd i læretiden 

Selv om du og bedriften er bundet av lærekontrakten, er det likevel anledning til å ha avbrudd i kortere eller lengre perioder under læretiden. Eksempler på situasjoner som kan gi avbrudd er sykdom over 4 uker, svangerskap, permisjon og militærtjeneste. Lærebedriften skal gi beskjed om avbrudd til fylkekommunen, og du får brev om ny utløpsdato på lærekontrakten. Læretiden blir normalt utvidet med tilsvarende tid som du har vært borte fra lærebedriften. Ferie blir ikke regnet som avbrudd. 

Heving av lærekontrakt 

Hvis kun en av partene ønsker heving av lærekontrakten skal det søkes til fylkeskommunen og det er fylkeskommunen som behandler, fatter et vedtak og avgjør når læreforholdet eventuelt skal ta slutt.

Lærekontrakten/opplæringskontrakten kan heves både av lærlingen/lærekandidaten og lærebedriften hvis fylkeskommunen godkjenner det. Opplæringslova § 4-6:

  • den andre parten gjer seg skyldig i vesentlige brott på pliktene sine i arbeidsforholdet,                                    
  • lærlingen, lærekandidaten eller lærebedriften viser seg ute av stand til å halde fram i læreforholdet, eller          
  • lærlingen eller lærekandidaten skriftleg seier frå at det er ei urimeleg lempe for han eller ho å halde fram ut kontrakttida.

Ved dokumentert enighet om heving av lærekontrakt, skal fylkeskommunen kontaktes slik at det registreres og kompetansebevis kan sendes ut. Du som lærling skal bekrefte at du er enig i hevingen. 

Hvis du fortsatt har rett til opplæring skal fylkekommunen melde fra til oppfølgingstjenesten på skolen der du gikk Vg2, at kontrakten din er hevet. 

Fag- eller svenneprøve

Som lærling har du rett til å avlegge fag- eller svenneprøve i slutten av læretiden, tidligst 3 måneder før utløpsdato på lærekontrakten. Det er lærebedriften som melder deg opp til prøven. Mer informasjon om fag- eller svenneprøve.

 

Informasjon om Pocet-ID - Digitalt lærlingbevis