FYR - Fellesfag, yrkesretting og relevans

Klikk for stort bilde

Mål

Siktemålet med FYR er å forbedre yrkesrettingen av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram for å øke elevenes motivasjon og for at elevene lettere skal se nytteverdien av fellesfagene. 

Satsingen skal sikre at elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får en opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag som oppleves som relevant for deres hverdag og er yrkesrettet mot fremtidig arbeidsliv.

Nøkkelelementer i FYR

  • kompetanseutvikling for lærere
  • utvikling av læringsressurser
  • utvikling av metodiske grep
  • utvikling av en kultur for samarbeid på skolene for å bedre yrkesrettingen

Skolering for lærere i yrkesfag og fellesfag

I tidsrommet 2014 til våren 2017 blir det gjennomført en omfattende skolering. Skoleringen omfatter både lærere i yrkesfag og fellesfag. For å sikre god forankring og utvikling av FYR i etterkant av skoleringen er det en forutsetning at også skoleledere deltar. På skoleringene vil lærere få konkrete verktøy som kan brukes direkte i undervisningen, og skolene vil få hjelp til å planlegge arbeidet med sin skoles kultur for yrkesretting.

 

FYR i Nordland:

Høsten 2014 startet fem skoler i fylket en tredagers skolering i regi av Utdanningsdirektoratet. I alt 53 lærere og en til to ledere ved hver av disse skolene har deltatt. Det hele ble avsluttet med en 4. skoleringsdag i april. Kommende skoleår er det 5 nye skoler som får tilbud om samme skolering.De siste 6 skolene får sin skolering skoleåret 2016-2017.

 

Knutepunktskolene

I alle fylker er det utpekt knutepunktskoler. Disse skolene har flere yrkesfaglige utdanningsprogram. Knutepunktskolene er foregangsskoler for god FYR-kultur og skal bidra til å spre sine erfaringer og kompetanse i fylket. Disse skolene har  ansatt  egne FYR koordinatorer.

I Nordland er det Polarsirkelen videregående skole som er knutepunktskole.

 

FYR-koordinatorene er lærere i hvert av fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag som i samarbeid med  FYR-prosjektleder  i fylket har ansvar for å spre god praksis og gode undervisningsressurser på egen skole. FYR-koordinatorene skal også utvikle og dele undervisningsressurser i lokale fagnettverk i sitt fylke. De lokale fagnettverkene består av en lærer fra hver skole i hvert av de fire fellesfagene.

FYR koordinatorene samarbeider med prosjektleder for å følge de skolene som får skolering spesielt tett opp, og å følge opp de som er ferdig med skoleringen.

FYR-kontaktene på hver skole skal være pådrivere sammen med ledelsen til at FYR arbeidet implementeres i skolene. Kontaktene deltar på fylkessamling for å få faglig påfyll, samtidig som de lager gode undervisningsopplegg i de forskjellige programfagene. Undervisningsoppleggene legges ut på NDLA.

NDLA

Fylkeskommunene har utviklet en Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA, som brukes til å dele undervisningsressurser også for FYR. Alle undervisningsressurser som er utviklet i FYR skal deles på denne arenaen. Parallelt legges kvalitetssikrede læringsressurser ut på sentrenes nettsider.