Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Klikk for stort bilde

 

Nasjonal satsning for å øke gjennomføringen

Arbeidet med å få flere ungdommer til å gjennomføre videregående opplæring fortsetter.

Kunnskapsdepartementet lanserte i 2010 det treårige prosjektet Ny GIV. Fra 2014 blir arbeidet videreført på samme nivå, men nå innenfor de ordinære strukturene og ikke som et prosjekt. Kunnskapsdepartementets satsing heter «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring" og varer fram til årsskiftet 2016.

  Det er ansatt to prosjektledere i hvert fylke som leder denne satsingen og danner et nettverk på landsbasis.

Prosjektlederne i Nordland fylke er Knut Nikolaisen og Else Marie Ness

 

Departementet har laget et rammeverk som beskriver seks kritiske faser for elevene i videregående skole. Det forventes at fylkene har konkrete, effektive tiltak knyttet til disse seks kritiske fasene.

 

 

 Videreføring av arbeidet i Nordland

 

Et viktig grep for å lykkes med arbeidet har vært å etablere et godt samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og kommunene. Det er blitt satt i verk både nasjonale og lokale tiltak, som omfatter blant annet:

  •     intensivopplæring
  •     tett oppfølging
  •     sommeraktiviteter
  •     yrkesretting av fellesfagene (FYR-prosjektet)
  •     kvalifiseringstiltak
  •     utvikling av statistikkgrunnlag som har som mål å sikre at flere gjennomfører videregående opplæring

I Nordland fylke har Fylkestinget bevilget ekstra midler slik at skolene  kan få økonomisk støtte til konkrete tiltak som skal bidra til at flere elever gjennomfører og består videregående opplæring.

Arbeidet med overgangene i opplæringen
Her setter vi søkelyset på overgangen mellom ungdomsskolen og videregående opplæring. Det er lagt opp til et systematisk samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene for å følge opp elever med svake prestasjoner og lav motivasjon. Disse får tett oppfølging fra siste halvår i tiendeklasse og gjennom heie den videregående opplæringen, særlig i overgangen mellom grunnskolen og Vg1 og  Vg2 og Vg3/lære. 

For å sikre godt og hensiktsmessig samarbeid mellom skoleslagene, er det inngått formelle samarbeidsavtaler mellom videregående skoler og tilhørende kommuner.

Skoleutviklingsprosjektet FYR (fellesfag - yrkesfag og relevans)er en del av dette arbeidet. Dette ledes av Utdanningsdirektoratet. Det satset sterkt på kompetanseutvikling for både programfaglærere og fellesfaglærere. Nordland Fylkeskommune har gitt økonomisk støtte til FYR-kontakter i norsk,engelsk, matematikk og naturfag på hver skole. Disse skal bidra til at elevene får ei undervisning som oppleves relevant og yrkesrettet.

Det er ansatt formidlere i videregående skoler for å følge opp de elevene som strever med å få læreplass.

 

Arbeidet med ungdom som har sluttet, eller som er i ferd med å slutte opplæringen


Målet her er å motivere ungdom mellom 16 og 19 år, som er utenfor både utdanning og arbeidsliv, tilbake til en av disse. Veien tilbake kan for mange unge gå gjennom deltakelse i praksisnære opplæringsløp som kombinerer arbeidspraksis med opplæring. Tett oppfølging av lærlinger på individnivå og gjennomføring av læreplasskurs for de som ikke har fått læreplass innen august, er også sentralt her.