Psykisk helse i skolen

Klikk for stort bilde

Skolen står i særstilling ved å være en arena som gir grobunn for svært mange psykisk helsefremmende faktorer. Gode sosiale nettverk og sosial støtte er helsefremmende. Det å mestre eget liv, finne mening og sammenheng i det vi gjør er bra for vår psykiske helse. Viktige beskyttelsesfaktorer mot utvikling av psykiske lidelser er sosial støtte, tilhørighet og mestring.

Opplæringsloven § 9a–3 første ledd

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Opplæringsloven § 9a–3 andre ledd

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

 

 

§ 9a–1 Generelle krav

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

 

 

 

 

God helse er viktig for ungdoms utvikling og evne til mestring og læring. Videregående skole er en viktig arena for å formidle gode levevaner og en sunn livsstil.

 

Gjennom ansvaret for videregående skoler har Nordland fylkeskommune en unik mulighet til og et særskilt ansvar for å drive helsefremmende skoler hvor unge mennesker opplever trygghet, mestring, sosial- og faglig utvikling.

Lærere og ansatte i skolen er betydningsfulle voksne for elever, og ofte de første til å oppdage endring i uttrykk, atferd eller humør hos en elev. Blant annet kan dette sees ved økt fravær, konsentrasjonsvansker, tilbaketrekking, eller nedsatt arbeidsinnsats/karakterer. 

Mange unge har det bra og trives godt både med livene sine, foreldre og venner. Mange opplever også utfordringer. Ensomhetsfølelsen øker blant unge, sosialt press på vellykkethet og prestasjoner øker, samtidig som at mange unge rapporterer at rammene for normalitet snevres inn.

Det er naturlig at den psykiske helsen varierer. Alle vil oppleve opp- og nedturer i livet. Når vi får det så vanskelig at det står i veien for daglig fungering og mestring over tid trenger vi hjelp til å håndtere det.

 

 

Skoler organiserer sitt tilbud til elever som trenger ekstra oppfølging ulikt. For å vite hvem som skal kontaktes når en elev har det vanskelig, er det viktig at du han kjennskap til hvordan arbeidet ivaretas på akkurat din skole. Under her finner du flere vanlige instanser som kan hjelpe eleven. Noen elever synes det er vanskelig å ta kontakt selv. Da kan det hjelpe at du eller noen andre som eleven kjenner godt kan hjelpe til med å ta den første og viktige kontakten.