Rådgivertjenesten

Elever har rett til to ulike former for rådgivning: sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning. Tilbudet skal være kjent for elever og foresatt, og være tilgjengelig for alle elever ved den enkelt skole. 

 

 

Sosial pedagogisk rådgivning:

Alle elever kan få hjelp og oppfølging til å gjennomføre skolegangen. Det arbeides i forhold til enkeltelever og skolemiljøet. Personalet på skolen skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstanser utenfor skolen og i hjemmet slik at det blir sammenheng i tiltak rundt eleven. Ved behov kan eleven få hjelp til blant annet:

  • Kartlegging av problem
  • Fravær og motivasjonsvansker
  • Personlige og/eller sosiale problemer

Utdannings- og yrkesrådgivning:

Rådgivningen har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke, og utvikle kompetanse til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv. Retten innebærer blant annet:

  • Oppdatert informasjon om utdanningsveier
  • Rådgivning og veiledning i valg av yrkes og utdanning
  • Opplæring i bruk veiledningsverktøy
  • Informasjon om søknadsfrister, søknadsprosedyrer, jobbsøking etc

Rådgivning er hele skolens ansvar, og rådgivere samarbeider med andre ansatte på skolen. I tillegg samarbeider videregående skole  med grunnskolen og andre eksterne samarbeidsparter for at elever og lærlinger skal få best mulig veiledning og rådgiving om både overganger mellom ulike utdanningsnivå, og oppdatert informasjon om arbeidsmarkedet.

Rådgivere er en del av elevtjenesten og du finner dem lokalt på din videregående skole.